Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Σχεδίασμα περί των λειτουργικών μηναίων εξεταζομένων υπό ιστορικήν και κριτικήν έποψιν, Εν Πετρουπόλει 1894.

Top