Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον...

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ

Παλαιό Μέλος
Ακούμε, στίχους από τον πολυέλεο, "δοῦλοι, Κύριον", ποίημα Μανολάκη πρωτοψάλτου Τρίκκης. ανέκδοτη εξήγηση υπό Γρ. Στάθη, σε Ήχο δ' Άγια.

1). Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον, ᾿Αλληλούΐα.
2). Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. ᾿Αλληλούΐα.
3). Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸς Κύριος· ᾿Αλληλούΐα.
4). Ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, ὅτι καλόν· ᾿Αλληλούΐα.
5). ὅτι τὸν ᾿Ιακὼβ ἐξελέξατο ἑαυτῷ ὁ Κύριος, ᾿Αλληλούΐα.
6). ὅτι ἐγὼ ἔγνωκα ὅτι μέγας ὁ Κύριος, ᾿Αλληλούΐα.
 
Last edited by a moderator:
Top