Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον...

#1
Ακούμε, στίχους από τον πολυέλεο, "δοῦλοι, Κύριον", ποίημα Μανολάκη πρωτοψάλτου Τρίκκης. ανέκδοτη εξήγηση υπό Γρ. Στάθη, σε Ήχο δ' Άγια.

1). Αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου, αἰνεῖτε, δοῦλοι, Κύριον, ᾿Αλληλούΐα.
2). Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. ᾿Αλληλούΐα.
3). Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸς Κύριος· ᾿Αλληλούΐα.
4). Ψάλατε τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, ὅτι καλόν· ᾿Αλληλούΐα.
5). ὅτι τὸν ᾿Ιακὼβ ἐξελέξατο ἑαυτῷ ὁ Κύριος, ᾿Αλληλούΐα.
6). ὅτι ἐγὼ ἔγνωκα ὅτι μέγας ὁ Κύριος, ᾿Αλληλούΐα.
 
Last edited by a moderator:
Top