Ασματική Ακολουθία "Πρεσβεία"

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Μου έκανε εντύπωση και η ονομασία της ακολουθίας αλλά και το γεγονός ότι δεν υπολογίζεται στις Ασματικές Ακολουθίες.
(Εσπερινός, Όρθρος, Τριθέκτη, Παννυχίς).

Γνωρίζει κάποιος την τάξη αυτής της Ακολουθίας;

Διάβασα κάπου ότι σε αυτήν επισυνάπτετε η Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου.
Θα ήταν πολύ χρήσιμο να μάθουμε κάποια πράγματα για αυτήν, από την στιγμή που έχει ήδη καθιερωθεί
η τέλεση δεύτερης ακολουθίας "Χαιρετισμών" στους Ενοριακούς Ναούς συνήθως στις 9 μ.μ.

Δημήτριος Καλπακίδης.
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis


Ἦτο εἶδος ἱκετηρίου παννυχίδος ἀντὶ ἀποδείπνου Παρασκευῆς. Βλ. Dmitrievskij τ. 1 σσ. 876-877 καὶ τυπικὸν Μεσσήνης σσ. 210- 211.

Αλλιώς τελούσαν την Παννυχίδα; Ακόμη και Παρασκευή βράδυ;

Παρουσιάζουν ενδιαφέρον αυτές οι πληροφορίες.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἡ τάξη αὐτῆς τῆς ἀκολουθίας διασώζεται (ὅπως ἔγραψε ὁ Μανόλης παραπάνω) στό Τυπικόν τῆς Μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης (σσ. 210-211 ἤ 131 τοῦ pdf) καί στό Τυπικόν τῆς Μονῆς τῆς Θεοτόκου τοῦ Μῆλι (D I, σσ. 876-877).

Κι ἐμένα μοῦ φαίνεται ὡς ἀκολουθία ἱκετήριος πρός τήν Θεοτόκον ἀφοῦ, ἐκτός τῶν τόσων θεομητορικῶν τροπαρίων, προβλέπει παρακλητικόν κανόνα τῆς Θεοτόκου.
Τώρα ἀναφορικά μέ τούς δύο παρακλητικούς πού μνημονεύει –ψαλλομένους ἐναλλάξ– ἕναν εἰς δ΄ ἦχον καί ἄλλον εἰς πλ. δ΄, προφανῶς εἶχαν δικό τους κανονάριον, ὅπως ἔγραψε ὁ Μ. Θεοδωράκης στό οἰκεῖο θέμα τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεσσήνης.
Ἐπίσης πάλι σ᾿ αὐτή τήν ἀκολουθία συναντᾶμαι αὐτούς τούς «συνήθεις ζ΄ εἱρμούς» μετά τήν θ΄ ᾠδή τοῦ παρακλητικοῦ κανόνος, πού μᾶς εἶχε ὑποδείξει καί ὁ Shota ἐδῶ χωρίς νά ξέρουμε τί εἶναι.
Ἀναφορικά μέ τήν Παννυχίδα, ἐδῶ ἔχουμε κάτι ἄσχετο μέ αὐτήν τήν γνωστή ἀκολουθία τοῦ ᾀσματικοῦ τύπου. Ὁπωσδήποτε στήν ΚΠολη ἐτελεῖτο ἡ Παννυχίς.


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ἀναφορά γι᾿ αὐτήν τήν ἀκολουθία βλέπουμε στό Τυπικὸν τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος, κατὰ τὸ χφ ἀρ. 85 (ἔτους 1749) τῆς βιβλ. τῆς ἐν Χάλκῃ Θεολογικῆς Σχολῆς, DMITRIJEVSKIJ Aleksej, Opisanie liturgitcheskich rukopisej, I, σσ. 678-679.

Ἡ ἀκολουθία αὐτή πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου, ἦταν κοσμικῆς καί κωνσταντινουπολιτικῆς προέλευσης καί ὑποκαθιστοῦσε τό Ἀπόδειπνο σέ ὅλες τίς Παρασκευές τοῦ ἔτους.
Ἡ τέλεσή της γινόταν πανηγυρικά καί μέ ἐπισημότητα, μέ τούς ἱερωμένους ντυμένους στά λευκά. Συνοπτικά ἀποτελεῖτο ἀπό τρία ἀντίφωνα καί τίς συναπτές τους, τό Θεός Κύριος καί τόν Παρακλητικό Κανόνα. Ἐπίσης μεταξύ τῆς Γ΄ καί ΣΤ΄ ᾠδῆς παρεμβαλλόταν σέ δύο μέρη ἡ ψαλμώδηση τοῦ Ἀκαθίστου.

Τό σχεδιάγραμμα τῆς ἀκολουθίας ὅπως ἐτελεῖτο στή Μονή Σωτῆρος Μεσσήνης, στήν σ. XLIX τοῦ Τυπικοῦ Μεσσήνης (Codex Messinensis Gr. 115, A.D. 1131), στό συνημμένο.

Πηγή: Τίς παραπάνω πληροφορίες λαμβάνω ἀπό· Ευαγγελίας Χ. Σπυράκου, Οι Χοροί Ψαλτών κατά την Βυζαντινή Παράδοση, Αθήνα 2008, σ. 199, ὑποσημ. 241, ὅπου παραπέμπει καί σέ δύο ἔργα τοῦ Arranz M..

Σημ.: Τά ἔργα τοῦ Arranz M. δέν θά ἔπρεπε κάποιος ἐπίσημος φορέας στήν Ἑλλάδα (Ἐκκλησία, Θεολογικές Σχολές) νά τά μεταφράσει καί νά τά ἐκδώσει;


 

Attachments

  • codex_messinensis, XLIX, VII.doc
    41.5 KB · Views: 79

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Miguel Arranz, S.J. Le grandes etapes de la liturgie Byzantine: Palestine-Byzance-Russie Bibliotheca ‘’Ephemerides Liturgicae’’ ‘’ Subsidia’’ 7 Rome 1976 = Τὰ μεγάλα στάδια τοῦ βυζαντινοῦ τυπικοῦ Παλαιστίνη-Βυζάντιο-Ρωσία μετάφραση-σχόλια: Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Βακάρου ἔκδ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἔτος 86 τεῦχος 797 Μάρτιος -Ἀπρίλιος 2003 σσ. 205-243.

Robert Taft Τὸ βυζαντινὸ τυπικό (Σύντομη ἱστορική ἐπισκόπηση· 1-1-1992), μετάφραση-σχόλια: Μ. Πρωτ. Δ. Βακάρου ἔκδ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἔτος 85 τεῦχος 795 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2002) σσ. 595-656 καὶ ἔτος 86 τεῦχος 796 (Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 2003) σσ. 3-26.

Juan Mateos Ἡ μικρά εἴσοδος τῆς θείας λειτουργίας (26-3-1969), μετάφραση Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἔτος 56 (1973) τεῦχος 637 σσ. 365-381.
 
Η δομή των συναπτών - ευχών είναι η αυτή της παννυχίδας, τουλάχιστον όσον αφορά στο καθαρώς ασματικό τμήμα... με διαφορετικά αντίφωνα. Έπειτα, αρχίζει ένα είδος μοναχικής παράκλησης.
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
Ένα πολύ ωραίο άρθρο περί της ακολουθίας της «Πρεσβείας» εδώ, με πλήρες κείμενο της ακολουθίας διαμορφωμένο και με αναφορά "στο διακεκριμένο διαδικτυακό φόρουμ «Ψαλτολόγιον»".
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Ένα πολύ ωραίο άρθρο περί της ακολουθίας της «Πρεσβείας» εδώ, με πλήρες κείμενο της ακολουθίας διαμορφωμένο και με αναφορά "στο διακεκριμένο διαδικτυακό φόρουμ «Ψαλτολόγιον»".

Υπάρχουν θέματα συζητήσιμα στο άρθρο και λάθη στο κείμενο της ακολουθίας το οποίο δε μπορεί να θεωρηθεί ¨δύσκολη και υπεύθυνη εργασία¨
Θα επανέλθω εν ευθέτῳ χρόνῳ.
 
Last edited:

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Εντελώς πρόχειρα:

  1. Τα τροπάρια ίσως να ήταν εφύμνια των στίχων των σταθερών ψαλμών της Παννυχίδος ή κάποιον άλλων και όχι πάντως χωρίς κάποιο ψαλμικό στίχο.
  2. Απουσιάζει το ¨Κύριε εισάκουσον...¨ προ του ¨Θεός Κύριος...¨.
 
Top