[Ψάχνω] Αρχαγγελικώς ανυμνήσωμεν

#1
Στον μεθεπόμενο κατανυκτικό εσπερινό υπάρχει αυτό το προσόμοιο. Το έχει κανείς σε μουσικό κείμενο; Στα γνωστά ειρμολόγια δεν το βρήκα. Ευχαριστώ.


Ἦχος πλ. β'
Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν​
Τὰ τῶν Νηστειῶν νῡν δισέβδομα φαιδρῶς, ἐναρξώμεθα τελοῦντες, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἀδελφοί, ἅρμα πυρὸς ἐργασάμενοι ἡμῖν, ὡς Ἠλίας ὁ Θεσβίτης, τὰς τέσσαρας μεγάλας ἀρετάς, τὸν νοῦν ἀνυψώσωμεν ἀπαθείᾳ, τὴν σάρκα ὁπλίσωμεν τῇ ἁγνείᾳ, τρέποντες, καὶ νικῶντες τὸν ἐχθρόν.
 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#2
Στον μεθεπόμενο κατανυκτικό εσπερινό υπάρχει αυτό το προσόμοιο. Το έχει κανείς σε μουσικό κείμενο; Στα γνωστά ειρμολόγια δεν το βρήκα. Ευχαριστώ.


Ἦχος πλ. β'
Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν​
Τὰ τῶν Νηστειῶν νῡν δισέβδομα φαιδρῶς, ἐναρξώμεθα τελοῦντες, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἀδελφοί, ἅρμα πυρὸς ἐργασάμενοι ἡμῖν, ὡς Ἠλίας ὁ Θεσβίτης, τὰς τέσσαρας μεγάλας ἀρετάς, τὸν νοῦν ἀνυψώσωμεν ἀπαθείᾳ, τὴν σάρκα ὁπλίσωμεν τῇ ἁγνείᾳ, τρέποντες, καὶ νικῶντες τὸν ἐχθρόν.
Υπάρχει σε όλα τα Τριώδια που έχουν και Κατανυκτικούς Εσπερινούς.

Δ.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6


Ὑπάρχει καὶ στὴν Συλλογὴ ἰδιομέλων Μανουὴλ πρωτοψάλτου 1831 σσ. 227-228.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#7
Στον μεθεπόμενο κατανυκτικό εσπερινό υπάρχει αυτό το προσόμοιο. Το έχει κανείς σε μουσικό κείμενο; Στα γνωστά ειρμολόγια δεν το βρήκα.
Ἔψαξες γιά τό αὐτόμελον;
Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν πιστοί,
τὴν οὐράνιον Παστάδα, καὶ πύλην σφραγισθεῖσαν ἀληθῶς·
Χαῖρε δι' ἧς ἀνεβλάστησεν ἡμῖν,
ὁ Σωτὴρ τῶν ἁπάντων, Χριστὸς ὁ ζωοδότης καὶ Θεός·
κατάβαλε Δέσποινα τοὺς ἀθέους τυράννους ἐχθροὺς ἡμῶν,
τῇ χειρί σου Ἄχραντε, ἡ ἐλπὶς Χριστιανῶν.​
Τά εἱρμολόγια ἔχουν τά προσόμοια ἤ τά αὐτόμελα;
Ἀλλά, νά μοῦ πεῖς, κάτι ἔτοιμο, νά ξεμπερδεύουμε...
Ἔλα ὅμως, πού θά τό συναντήσεις καί παρακάτω στό Τριώδιο... Καί τό αὐτόμελο καί ἄλλο προσόμοιο.
Καί πάλι θά σοῦ δώσουν ἕτοιμο τό προσόμοιον.
Εἰδικά τό προσόμοιον, ἐπειδή θά εἶναι σέ καθημερινή, μᾶλλον δέν θά σοῦ χρειασθεῖ... Τό αὐτόμελο ὅμως θά εἶναι σέ κατανυκτικό...


 

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
#8
Ἔψαξες γιά τό αὐτόμελον;
Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν πιστοί,
τὴν οὐράνιον Παστάδα, καὶ πύλην σφραγισθεῖσαν ἀληθῶς·
Χαῖρε δι' ἧς ἀνεβλάστησεν ἡμῖν,
ὁ Σωτὴρ τῶν ἁπάντων, Χριστὸς ὁ ζωοδότης καὶ Θεός·
κατάβαλε Δέσποινα τοὺς ἀθέους τυράννους ἐχθροὺς ἡμῶν,
τῇ χειρί σου Ἄχραντε, ἡ ἐλπὶς Χριστιανῶν.​
Τά εἱρμολόγια ἔχουν τά προσόμοια ἤ τά αὐτόμελα;
Ἀλλά, νά μοῦ πεῖς, κάτι ἔτοιμο, νά ξεμπερδεύουμε...
Ἔλα ὅμως, πού θά τό συναντήσεις καί παρακάτω στό Τριώδιο... Καί τό αὐτόμελο καί ἄλλο προσόμοιο.
Καί πάλι θά σοῦ δώσουν ἕτοιμο τό προσόμοιον.
Εἰδικά τό προσόμοιον, ἐπειδή θά εἶναι σέ καθημερινή, μᾶλλον δέν θά σοῦ χρειασθεῖ... Τό αὐτόμελο ὅμως θά εἶναι σέ κατανυκτικό...


Πάτερ, ευλογείτε!

Το πρέπον είναι να γνωρίζει κάθε ψάλτης όλα τα προσόμοια κάθε κατηγορίας και σε αργό και σε σύντομο μέλος. Ωστόσο, η αδυσώπητη πραγματικότητα σε ό,τι αφορά στην περίοδο του Τριωδίου και λιγότερο του Πεντηκοσταρίου ( πβ Εσπέρια Μεσοπεντηκοστής, όχι όμως και Εσπέρια Πατέρων) είναι να παρασημαίνονται ήδη από τις πρώτες εκδόσεις μετά τη μεταρρύθμιση του 14 τα προσόμοια ( μάλλον τα λιγότερο συνηθισμένα). Αυτό νομίζω μας δείχνει ότι το μέλος τους παρέμενε άγνωστο στο ευρύτερο ψαλτικό κοινό, αφού χρειαζόταν ''μπούσουλας''.

Ευχή,

Δ.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Πάτερ, ευλογείτε!

Το πρέπον είναι να γνωρίζει κάθε ψάλτης όλα τα προσόμοια κάθε κατηγορίας και σε αργό και σε σύντομο μέλος. Ωστόσο, η αδυσώπητη πραγματικότητα σε ό,τι αφορά στην περίοδο του Τριωδίου και λιγότερο του Πεντηκοσταρίου ( πβ Εσπέρια Μεσοπεντηκοστής, όχι όμως και Εσπέρια Πατέρων) είναι να παρασημαίνονται ήδη από τις πρώτες εκδόσεις μετά τη μεταρρύθμιση του 14 τα προσόμοια ( μάλλον τα λιγότερο συνηθισμένα). Αυτό νομίζω μας δείχνει ότι το μέλος τους παρέμενε άγνωστο στο ευρύτερο ψαλτικό κοινό, αφού χρειαζόταν ''μπούσουλας''.

Ευχή,

Δ.
Εὐχαριστῶ Δημήτρη.
Κατάλαβες ὅμως (εἰδικά ἐσύ) τό «πνεῦμά» μου καί τήν ἀγωνία μου γιά περισσότερο προβληματισμό καί ψάξιμο...
Ὄντως παρατηροῦνται καί ἄλλα (τέτοια) προβλήματα, ἀπό αὐτῆς τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας. Ἀλλά ψάλλουμε τήν Καθαρά Δευτέρα;;;


 

Laosynaktis

Παλαιό Μέλος
#10
Επειδή τα προσόμοια του Τριωδίου έχουν πολλές φορές ως πρότυπα ιδιόμελα (π.χ. το Άγγελος μεν το χαίρε, το Ο πάλαι τω Μωσή συλλαλήσας κά) ή λιγότερο γνωστά αυτόμελα (π.χ. το Αρχαγγελικώς), καταγράφονταν μουσικά στα παλαιά στιχηράρια ήδη από την εποχή της Παλαιοβυζαντινής σημειογραφίας (10ος αι-μέσα 12ου αι) και συνέχισαν να καταγράφονται και στην περίοδο της Μεσοβυζαντινής σημειογραφίας (από τα μέσα του 12ου αι), αν και δεν υπάρχουν μάλλον σε όλα τα στιχηράρια. Καταγράφονταν είτε στην οικεία θέση μέσα στο Τριώδιο, ή ως παράρτημα στο τέλος του Στιχηραρίου. Η καταγραφή τους έφτασε μέχρι και τα στιχηράρια του Νέου Χρυσάφη και του Γερμανού.
Φαίνεται ότι κάποια αυτόμελα (που σήμερα δηλ. τα βρίσκουμε ως αυτόμελα) δεν ήταν και τότε συνηθισμένα, γι' αυτό τα προσόμοιά τους στο Τριώδιο καταγράφονται, ενώ τα ίδια τα αυτόμελα όχι. Επίσης δεν καταγράφονταν τα Θεοτοκία. Έτσι, π.χ. δεν καταγράφεται το ίδιο το Αρχαγγελικώς, ή το Νεφέλην σε φωτός (αν και το δεύτερο μπορεί να συναντηθεί σε άλλο παράρτημα), αλλά καταγράφονται τα προσόμοιά τους στο Τριώδιο.
Τα πολύ συνήθη αυτόμελα (π.χ. Των ουρανίων ταγμάτων, Όλην αποθέμενοι κλπ) δεν καταγράφονται καθόλου στα στιχηράριο, ούτε τα προσόμοιά τους του Τριωδίου. Αυτά τα συνήθη αυτόμελα καταγράφονται από τον 15ο αι κεξ. σε Παπαδικές (σε αρκετά το μέλος τους, σε σύντομη ή και αργοσύντομη εξήγηση, αρχίζει πια να μοιάζει με το σημερινό).

Το Αρχαγγελικώς (το ίδιο το αυτόμελο δηλ.), νομίζω, περιλαμβάνεται στην Μουσική Κυψέλη του Στεφάνου (δεν είμαι σπίτι για να το ελέγξω).
 

Nikos L.

Παλαιό Μέλος
#11
Ἔψαξες γιά τό αὐτόμελον;
Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν πιστοί,
τὴν οὐράνιον Παστάδα, καὶ πύλην σφραγισθεῖσαν ἀληθῶς·
Χαῖρε δι' ἧς ἀνεβλάστησεν ἡμῖν,
ὁ Σωτὴρ τῶν ἁπάντων, Χριστὸς ὁ ζωοδότης καὶ Θεός·
κατάβαλε Δέσποινα τοὺς ἀθέους τυράννους ἐχθροὺς ἡμῶν,
τῇ χειρί σου Ἄχραντε, ἡ ἐλπὶς Χριστιανῶν.​
Τά εἱρμολόγια ἔχουν τά προσόμοια ἤ τά αὐτόμελα;
Ἀλλά, νά μοῦ πεῖς, κάτι ἔτοιμο, νά ξεμπερδεύουμε...
Ἔλα ὅμως, πού θά τό συναντήσεις καί παρακάτω στό Τριώδιο... Καί τό αὐτόμελο καί ἄλλο προσόμοιο.
Καί πάλι θά σοῦ δώσουν ἕτοιμο τό προσόμοιον.
Εἰδικά τό προσόμοιον, ἐπειδή θά εἶναι σέ καθημερινή, μᾶλλον δέν θά σοῦ χρειασθεῖ... Τό αὐτόμελο ὅμως θά εἶναι σέ κατανυκτικό...


ΙΔΟΎ...
 

Attachments

Top