Από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων της ΕΒΕ

#21
Όσον αφορά στο Σωματείο, μπορούμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Θα συνεννοηθώ και με το Γιάννη που ξέρει το θέμα καλύτερα.

Δώστε μας λίγο χρόνο όμως!
 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
#22
Μην ξεχνούμε ότι τα κτίρια της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμη υπό κατάληψιν...
 

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#23
Μην ξεχνούμε ότι τα κτίρια της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμη υπό κατάληψιν...
Μερικές φορές οι εργαζόμενοι δείχνουν περισσότερη κατανόηση και ευελιξία απ'ότι η διοίκηση..
 
#24
ΜΙΑ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΛΗ Η ΑΚΟΛΑΣΙΑ

Θ’ ΑΦΟΡΙΖΩΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΘΟΡΕΙΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ... «ΠΑΡΕΚΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ» ΕΓΓΑΜΟΙ


Οἱ οὕτως ἀφοριζόμενοι θὰ κηδεύωνται χωρὶς νεκρώσιμον ἀκολουθίαν

ΠΡΩΤΟΣ ΑΦΩΡΙΣΘΗ Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΛΟΣ ΕΚ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΔΙΟΤΙ
ΗΡΝΗΘΗ ΝΑ ΝΥΜΦΕΥΘΗ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΑΡΕΙΣΑΝ ΥΠ’ ΑΥΤΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑΝ ΒΑΖΟΥΚΗ


Ἡ ἐγκύκλιος τοῦ ἀφορισμοῦ
Πρὸς
τοὺς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους,
τοὺς ἐλλογιμωτάτους ἱεροψάλτας,
τὰ ἐντιμότατα Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Ναῶν
καὶ ἅπαντας τοὺς εὐλαβεῖς χριστιανοὺς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἀδελφοί μου ἐν Χριστῷ,
Φέρομεν εἰς γνῶσιν ὑμῶν, ὅτι ἀπεκόψαμεν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας τὸν ἱεροψάλτην τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ἁγίου Νικολάου» Χώρας Κωνσταντῖνον Λέλον, ἀπολύσαντες προηγουμένως αὐτὸν ἐκ τῆς θέσεως τοῦ ἱεροψάλτου ἣν κατεῖχε, τῇ προτάσει τοῦ ἁρμοδίου Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου συμφώνως τῷ σχετικῷ Νόμῳ. Εἰς τὴν ἀπόφασιν ταύτην ἤχθημεν μετὰ λύπης βαθυτάτης «μετὰ πρώτην καὶ δευτέραν νουθεσίαν» ἐνώπιον τῶν εὐλαβῶν Ἱερέων τῆς πόλεως Χώρας εἰς ἥν ὑπηρέτει.
Οἱ ἐν λόγῳ αἰδεσ. Ἐφημέριοι κατήγγειλαν ἡμῖν προφορικῶς καὶ ἐγγράφως, ὅτι ὁ ἱεροψάλτης οὗτος διατηρῶν ἀνηθίκους σχέσεις μετά τινος νέας, ὡδήγησεν τελικῶς ταύτην εἰς τὴν καταστροφήν! Ἐπειδὴ ἐπρόκειτο κατὰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἱερέων περὶ κόρης σεμνῆς, κλῆρος καὶ λαὸς κατέβαλλον πολλὰς καὶ μεγάλας προσπαθείας, ὅπως ὁ ἐν λόγῳ ἱεροψάλτης ἐπανορθώσῃ τὸ ἀδίκημα διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου. Ἐπιληφθέντες προσωπικῶς τῆς ὑποθέσεως, καθ’ ὅ δικαίωμα καὶ ὑποχρέωσιν εἴχομεν ὡς ἱεράρχης οὐδὲν ἐπετύχομεν, ἀκούσαντες μόνον ἐπὶ τρίωρον ἐν τοῖς γραφείοις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τὰ μὲ πρωτοφανῆ κυνικότητα κατορθώματα τοῦ δράστου ἐξιστορούμενα ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ ἰδίου, ἀναφερόμενα δὲ εἰς τὴν ἱκανοποίησιν τῶν ἐνστίκτων αὐτοῦ «κατὰ τρόπον μὴ θίξαντα τὴν τιμὴν τῆς νέας» ὡς ὡμολόγησε καὶ ὑπεστήριξεν ὁ ἴδιος μὲ πρωτοφανῆ θρασύτητα καὶ κυνισμόν, ἀπειλήσας τελικῶς τὸν παριστάμενον πατέρα τῆς κόρης, ὅτι θὰ κάψῃ αὐτὸν εἰς τὰ δικαστήρια, εἰπών ὅτι «ἐὰν σὺ ἐξοδέψῃς δύο ἑκατομμύρια εἰς τὰ δικαστήρια γιὰ μένα, ἐγὼ θὰ ἐξοδέψω γιὰ νὰ σὲ κάψω δέκα ἑκατομμύρια». Ἐπειδὴ ἀφ’ ἑνὸς ὁ περὶ οὗ πρόκειται κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ ἱεροψάλτου, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ὑποσχεθεὶς μετὰ τὴν ἀποκάλυψιν τῶν σχέσεων αὐτοῦ γάμον ἠρνήθη νὰ πραγματοποιήσῃ τὴν ὑπόσχεσίν του, ἐξ ἄλλου δὲ ἐπ’ οὐδενὶ ἐπιτρέπεται εἰς πάντα μὲν χριστιανόν, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τοὺς ἐργαζομένους ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Κυρίου νὰ διάγουν βίον ἄσωτον, ἐπειδὴ οἱ ἱεροψάλται θεωροῦνται καὶ ὄντως εἶναικ α τ ώ τ ε ρ ο ιΚ λ η ρ ι κ ο ὶκατὰ τὸ Κανονικὸν Δίκαιον τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἐπειδὴ καθ’ ἅ βεβαιοῦν οἱ αἰδεσιμ. ἐφημέριοι ἱερεῖς τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς πόλεως τῆς Χώρας, ἔνθα ἔλαβεν χώραν τὸ ἀδίκημα, ὁ ἱεροψάλτης Λέλος εἶναι ὄντως ἔνοχος τῆς ἀποδοθείσης αὐτῷ κατηγορίας καὶ ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ τιμωρῇ τοιαῦτα σοβαρὰ ἀδικήματα πρὸς διόρθωσιν τῶν ἁμαρτανόντων καὶ παραδειγματισμὸν τῶν πολλῶν
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ​
Ἰδόντες καὶ τοὺς σχετικοὺς Ἱεροὺς Κανόνας τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, μετὰὀ δ ύ ν η ς ,καθῆκον ὑπέρτατον ἐκτελοῦντες ἐξωεκκλησιάσαμεν τὸν ὡς ἄνω ἱεροψάλτην συστήσαντες περιφρόνησιν τελείαν πρὸς αὐτὸν ἐκ μέρους Κλήρου καὶ λαοῦ ἕως ὅτου οὗτος μεταμελούμενος προσέλθῃ ἐνώπιον πνευματικοῦ πατρός, ἵνα ζητήσῃ διὰ τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων αὐτοῦ, ἀποκαθιστῶν ἅμα τὴν νέαν, ἥν ἠδίκησε κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἱεροῦ κλήρου διὰ τῆς νομιμοποιήσεως τῶν μέχρι πρό τινος παρανόμων αὐτοῦ σχέσεων διὰ τοῦ μεγάλου Μυστηρίου τοῦ Γάμου.
Ταῦτα κατὰ καθῆκον ἀνακοινοῦντες πρὸς τε τὸν ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν εὐλαβῆ λαὸν καὶ ὅλως ἰδιαιτέρως πρὸς τὰ τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια καὶ τοὺς ἱεροψάλτας ἐγγάμους τε καὶ ἀγάμους, ἐπιθυμοῦμεν νὰ τονίσωμεν, ὅτι θὰ πατάξωμεν ἀμειλίκτως πᾶσαν ἠθικὴν παρεκτροπὴν τῶν ἐν τοῖς Ἱεροῖς Ναοῖς «κοπιόντων καὶ ψαλλόντων» ἀδιαφοροῦντες ἀπολύτως διὰ τὰ πάσης φύσεως προστατευτικὰ ὑπέρ αὐτῶν μέτρα, εἰς τοὺς Ἱερούς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας ἀποβλέποντες καὶ βάσει τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Γραφῆς κρίνοντες. Ἐπιφυλασσόμενοι ἐν καιρῷ ν’ ἀπευθύνωμεν ἑτέραν εἰδικὴν ἐγκύκλιον διὰ τὰς ἠθικὰς παρεκτροπὰς τῶν Χριστιανῶν καὶ ἰδίᾳ τῶν ἐγγάμων, καὶ διακηρύσσοντες ἀπὸ τοῦδε ὅτι θὰ ἀφορίσωμεν τούτους κανονικῶς τῇ ἀδείᾳ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐγκρίσει τοῦ ὑπουργείου Θρησκευμάτων, ἀπαγορεύοντες καὶ τὴν νεκρώσιμον εἰς αὐτούς ἀκολουθίαν παρακαλοῦμεν πάντας ὑμῶν ὅπως θερμὴν ἀπευθύνετε προσευχὴν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὸν Πανάγαθον Θεόν, τὸν μὴ θέλοντα τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅπως τὸν τε ὡς ἄνω ἱεροψάλτην καὶ πάντας τοὺς ἐν ἀκολασίᾳ καὶ ἁμαρτίᾳ, καὶ οἴνῳ καὶ μέθῃ καὶ ἀσελγείᾳ διαβιοῦντας ἐπιστρέψῃ πρὸς μετάνοιαν ταχέως καὶ ἐργάτας δοκίμους τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ ἀναδείξῃ καθ’ ὅλον τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς αὐτῶν. Ἀμήν.

Διάπυρος πρὸς Κύριον εὐχέτης πάντων ὑμῶν,
Ὁ Τριφυλίας καὶ Ὀλυμπίας
† ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ​
 
Top