Απόστολος...υπό Άρχ.Κυριαζή Δασκαλούδη.

#3
Σε ευχαριστώ πολύ μεγάλε Φώτη!!! Η προσφορά σου στο psaltologion.com είναι μέγιστη!

Τι κάνει εδώ πάλι ο δάσκαλος...?!!! Όλα τα είπε!! Αυτοί είναι "Απόστολοι"!!! Είμαι τώρα στο ΤΕΙ και τον ακούω και....άσε...

τα λέμε φίλε απο κοντά!
 

npapadimit

Νικόλαος Παπαδημητρίου - Πύργος
#4
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας 2 εἶπε πρὸς αὐτούς· Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· Ἀλλ’ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. 3 εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον· Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα. 4 εἶπε δὲ Παῦλος· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ’ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. 5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Η κατάληξη όλα τα λεφτά!!!
 
#6
Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη ἐλθεῖν εἰς Ἔφεσον· καὶ εὑρὼν μαθητάς τινας 2 εἶπε πρὸς αὐτούς· Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν· Ἀλλ’ οὐδὲ εἰ Πνεῦμα ἅγιόν ἐστιν ἠκούσαμεν. 3 εἶπέ τε πρὸς αὐτούς· Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπον· Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα. 4 εἶπε δὲ Παῦλος· Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ’ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσι, τοῦτ’ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν. 5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.


(Συνέχεια)

6.Kαί επιθέντος αυτοίς του Παύλου τας χείρας ήλθε το Πνεύμα το Άγιον
επ αυτούς , ελάλουν τε γλώσσαις και προεφήτευον.
7.Ήσαν δε οι πάντες άνδρες ωσεί δεκαδύο.
8.Εισελθών δε εις την συναγωγήν επαρρησιάζετο επί μήνας τρεις
διαλεγόμενος και πείθων τα περί της βασιλείας του Θεού.

Πράξεις των Αποστόλων, Κεφάλαιον ΙΘ (1-8)
ΥΓ.Συγνώμη για το μονοτονικό.
 
Top