[Ερώτηση] Απόστολος & Ευαγγέλιον στο τέλος του Όρθρου

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Μέλος του φόρουμ από την ομόδοξη και πολύπαθη χώρα της Σερβίας με ερώτησε περί της αναγνώσεως του Αποστόλου και του Ευαγγελἰου στο τέλος του Όρθρου σε περίπτωση που δεν τελείται μετά τον Όρθρο Θ. Λειτουργία.

Μερικά από τα ερωτήματά του:

α) Ψάλλεται αλληλούϊα μετά στίχων μετά τον απόστολο;
β) Αναγινώσκονται τα τυχόν διπλά αναγνώσματα;

Επίσης θα ήθελε μια πλήρη περιγραφή της τάξεως αναγνώσεως Αποστόλου και του Ευαγγελἰου στο τέλος του Όρθρου (με πρόβλεψη για την ανάγνωση της α΄ώρας).

Θέτω το θέμα υπόψη του φόρουμ και αναμένω απαντήσεις, ευχαριστώντας εκ των προτέρων.

ΥΓ Η ανάγνωσις Αποστόλου και του Ευαγγελἰου στο τέλος του Όρθρου σε περίπτωση που δεν τελείται μετά τον Όρθρο Θ. Λειτουργία, ως φαίνεται, είναι άγνωστη στη Σερβία. Ο εν λόγω αδελφός ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη παρηκολούθησε τον καθημερινό όρθρο σε κάποιο ναό και εντυπωσιάστηκε. Εδώ έχει εφαρμογή ο λόγος του απ. Παύλου "Διά τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν". Οι Βαλκάνιοι κλπ ομόδοξοι αδελφοί μας ερχόμενοι στην Ελλάδα για σπουδές είναι σαν διψασμένα ελάφια για γνώση. Προσοχή τι θα τους μεταδώσουμε. Όσο για τις εκ ραδιοφώνου και τηλεοράσεως μεταδιδόμενες ακολουθίες εκεί και αν χρειάζεται προσοχή!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Παραθέτω ἀπό τίς Γενικές Τυπικές Διατάξεις τῶν Διπτύχων:

§28. Μὴ τελουμένης τυχὸν θείας λειτουργίας εὐθὺς μετὰ τὰ ἀπολυτίκια «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ συνάπτεται ἡ α΄ ὥρα, ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ, καὶ μετ᾿ αὐτὴν ὁ ᾿Απόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας, εἶτα ὁ ἱερεὺς (ἐκφώνως) τὴν ἐκτενῆ δέησιν «᾿Ελέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς» κ.τ.λ. «Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος», «Σοφία», τὴν μεγάλην ἀπόλυσιν καὶ τὸ «Δι᾿ εὐχῶν».

Ἀναφορικά μέ τήν ψαλμωδία τοῦ ἀλληλουιαρίου, θά ἔλεγα, ὅτι ἀφοῦ εἶναι ἀποσπασμένο κομμάτι τῆς μή τελεσθείσης θ. λειτουργίας, γιατί ὄχι; Ἡ εὐχή τῆς ἀναγνώσεως τοῦ εὐαγγελίου (Θ΄ τοῦ ὄρθρου) ἀναγνώσθηκε μυστικῶς κατά τήν ἀνάγνωσιν τοῦ ἑξαψάλμου ὑπό τοῦ ἱερέως, ὅπως ἀναγινώσκεται σέ κάθε ὄρθρο, ἀσχέτως ἄν προβλέπεται εὐαγγέλιο ἤ ὄχι. Σέ περίπτωση ἑορτασίμου ὄρθρου μετ᾿ εὐαγγελίου, ἴσως θά πρέπει νά διαβαστεῖ κατά τήν ψαλμωδία τοῦ ἀλληλουιαρίου ἡ τῆς θ. λειτουργίας, ἤ ἄς ἀναγνωσθεῖ οὔτως ἤ ἄλλως, μετά θυμιάματος.

Ὅσο ἀφορᾶ στά διπλά ἀναγνώσματα, ἄν τηρεῖται αὐτή ἡ μοναστηριακή πράξη, καί βεβαίως θά εἰπωθοῦν διπλά. Στήν Συμβολή παλαιότερα ὁ Διονύσιος ἔδινε ὅλα τά διπλά ἀναγνώσματα τοῦ ἔτους (πρβλ. τ. 9, 37 καί ἑπόμενα τεύχη).


 

Shota

Παλαιό Μέλος
Μέλος του φόρουμ από την ομόδοξη και πολύπαθη χώρα της Σερβίας με ερώτησε περί της αναγνώσεως του Αποστόλου και του Ευαγγελἰου στο τέλος του Όρθρου σε περίπτωση που δεν τελείται μετά τον Όρθρο Θ. Λειτουργία.

Σε αυτή περίπτωση τελείται η ακολουθία των τυπικών και είναι επίσης πιο λογικό αυτό.

Μερικά από τα ερωτήματά του:

α) Ψάλλεται αλληλούϊα μετά στίχων μετά τον απόστολο;

Μάλλον όχι.

β) Αναγινώσκονται τα τυχόν διπλά αναγνώσματα;

Ναι.
 

Attachments

  • 935.gif
    935.gif
    21 KB · Views: 24
  • 936.gif
    936.gif
    23.2 KB · Views: 20
Top