Απόλυση-Ευχαριστία

SabNikAn

Σάββας Ν. Νέο μέλος
Έχω μια απορία στο σημείο αυτό της Θ. Λειτουργίας:
Διάκονος
Ὀρθοί. Μεταλαβόντες τῶν θείων, ἁγίων, ἀχράντων, ἀθανάτων, ἐπουρανίων καὶ ζωοποιῶν, φρικτῶν τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων, ἀξίως εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Χορὸς
Κύριε, ἐλέησον.


Ως απάντηση του χορού έχει Κύριε, ἐλέησον, όπως έχω δει σε όλα τα εγκόλπια. Σε ορισμένους ναούς μεταξύ του "Ὀρθοί. Μεταλαβόντες τῶν θείων...εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ" και του "Ἀντιλαβοῦ... τῇ σῇ χάριτι" λέγουν: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Υπάρχει ορισμένη τυπική διάταξη που μας λέει ποιο από τα δύο ισχύει ή όποιο και από τα δύο αν πούμε είναι σωστό. Ευχαριστώ εκ των προτέρων
 
Top