Απόδοση Αναστάσιμων Εωθινών Δοξαστικών στη Νέα Ελληνική

sourlatzis

Νέο μέλος
Απόδοση Αναστάσιμων Εωθινών Δοξαστικών στη Νέα Ελληνική
 

Attachments

  • Απόδοση εωθινών.pdf
    223.5 KB · Views: 35

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Απόδοση Αναστάσιμων Εωθινών Δοξαστικών στη Νέα Ελληνική
Χωρίς νά ἀνοίξει κανείς τό ἀρχεῖο καί μάλιστα νά φτάσει στήν τελευταία σελίδα, θά ἔπρεπε στό μήνυμά σας νά ἀναφέρεται ἡ πηγή ἐμφανῶς. Γιατί ἀκριβῶς αὐτό ἀναγράφεται καί στό Copyright.
Φθάνοντες, λοιπόν, στό τέλος τῆς ἀντιγραφῆς σας, ὁδηγούμεθα σέ μία ἐνδιαφέρουσα διπλωματική ἐργασία:
Ιωάννης Φλάκας, Τα αναστάσιμα ἑωθινὰ δοξαστικά του Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού. Μελέτη φιλολογική.


Ἐπίσης, τό θέμα σας μεταφέρθηκε σέ σχετική ὑποενότητα.

Συμπλήρωση: Μόλις εἶδα ὄτι ὑπάρχει παλαιό θέμα:
Ἰ. Φλάκα Τὰ ἀναστάσιμα ἑωθινὰ δοξαστικὰ
 
Top