Αναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου, γραφή Γεωργίου Λεσβίου, Αθήνα, 1865

Top