[Ερώτηση] Αναβαθμοί Παρακλήσεων

ψαλμός 50ός

Ελένη Ντόβα-Χατζή
Στο τυπικό των Παρακλήσεων είναι γραμμένοι οι Αναβαθμοί του Δ΄ήχου.
Λέω "γραμμένοι", γιατί από όσο τουλάχιστον, γνωρίζω, σπάνια ψέλνονται.
Πηγαίνουν κατ΄ευθείαν στο Προκείμενο.
Ποιό είναι το σωστό;
Γιατί συμβαίνει αυτό;
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
ψαλμός 50ός;64793 said:
Στο τυπικό των Παρακλήσεων είναι γραμμένοι οι Αναβαθμοί του Δ΄ήχου.
Λέω "γραμμένοι", γιατί από όσο τουλάχιστον, γνωρίζω, σπάνια ψέλνονται.
Πηγαίνουν κατ΄ευθείαν στο Προκείμενο.
Ποιό είναι το σωστό;
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Ποιό τυπικό Ἑλένη; Στό Ὡρολόγιον ἤ στά ἐγκόλπια Παρακλήσεως θέλεις νά πεῖς.
Ἀφοῦ ἡ Παράκληση ἔχει τή μορφή ὄρθρου κατ᾿ ἐπιτομήν, τό α΄ ἀντίφωνον τῶν ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου εἶναι τῆς τάξεως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου, κάτι ὅμως πού δέν προκρίθηκε ἀπό τό ἰσχῦον Τυπικό (ΤΜΕ, σσ. 196-197), ὅπως καί οἱ εἱρμοί τοῦ κανόνος (δές κι ἐδῶ).


 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ψάλλεται τὸ α’ ἀντίφωνο τῶν ἀναβαθμῶν τοῦ δ’ ἤχου

(χφ. Paris. Suppl. gr. 1272 ἀνθολόγιο τοῦ ἔτους 1458 φ. 26r, χφφ. εὐχολόγια Σινὰ 979 ιε’ αἰ. φ. 403v, Πατρ. Ἱεροσολύμων 274 ιε’ αἰ. φ. 138v, Paris. Suppl. gr. 1084 ιε’ αἰ. φ. 254v, Σινὰ 989 ἀρχὲς ιστ’ αἰ. φ. 211v),

κατάλοιπο τῆς ᾀσματικῆς παννυχίδας μὲ τοὺς ψαλμοὺς τῶν ἀναβαθμῶν.
 
Last edited:

giorgosgoudi

Νέο μέλος
Είναι γνωστός λόγος που τα στοιχεία αυτά δεν προκρίθηκαν;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἀπὸ τὸ τυπικὸ τοῦ Κωνσταντίνου 1838 θεωρήθηκε ἑορταστικὸ στοιχεῖο (ὄρθρος ἑορτῶν), ἀνάρμοστο γιὰ ἱκετήρια ἀκολουθία. Δὲν πρόκειται, ὅμως, γιὰ πανηγυρικὸ στοιχεῖο, ἀλλὰ κατάλοιπο τῆς παλαιᾶς ἐνοριακῆς ᾀσματικῆς παννυχίδας σὲ μοναχικὲς ἀγρυπνίες Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, ὄχι καθημερινῶν. Ἄλλωστε πάντοτε στὶς ἑορτὲς διατηροῦνται ἀρχαϊκὰ στοιχεῖα, τόσο περισσότερα, ὅσο μεγαλύτερες εἶναι. Ἡ παράκληση εἶναι ὑποκατάστατο τῆς παννυχίδας καὶ διατηρεῖ ἀναβαθμούς.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Τὸ α’ ἀντίφωνον τοῦ δ’ Ἤχου

Στίχ. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ Ἰσραήλ.

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου.


Στίχ. Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι.

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ με πάθη, ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον Σωτήρ μου.


Στίχ. Αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιών.

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι.


Στίχ. Γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη.

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε ἀπεξηραμμένοι.


Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Και νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.Ἀμήν.

Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται λαμπρύνεται, τῇ τριαδικῇ Μονάδι ἱεροκρυφίως.
 
Top