Ακολουθία των Αχράντων Παθών 1982

Από την ακολουθία των Αχράντων Παθών στον άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη τη Μ. Πέμπτη του 1982. Απίστευτα ακούσματα και μυσταγωγία! Καλή ακρόαση.
 

Attachments

 • 01 - εκ νυκτος αλληλουια.mp3
  518.6 KB · Views: 118
 • 02 - δικαιοσύνην αλληλούια.mp3
  441 KB · Views: 75
 • 03 - ζήλος, αλληλούια.mp3
  460.5 KB · Views: 61
 • 04 - πρόσθες αυτοίς, αλληλούια.mp3
  378.1 KB · Views: 56
 • 05 - ότε οι ένδοξοι.mp3
  801.4 KB · Views: 88
 • 06 - ότε οι ένδοξοι 2.mp3
  681.6 KB · Views: 55
 • 07 - ότε οι ένδοξοι 3.mp3
  795.2 KB · Views: 54
 • 08 - άρχοντες λαών.mp3
  94.9 KB · Views: 90
 • 09 - λόγον παράνομον.mp3
  118.9 KB · Views: 70
 • 10 - τας αισθήσεις.mp3
  410.2 KB · Views: 80
 • 11 - παρθένος έτεκες.mp3
  224.8 KB · Views: 71
H συνέχεια...
 

Attachments

 • 12 - έδραμε λέγων.mp3
  387.3 KB · Views: 80
 • 13 - εν ελέει τω θεω.mp3
  251.9 KB · Views: 58
 • 14 - δόξα, και νυν, ον έτεκες.mp3
  250.8 KB · Views: 59
 • 15 - δια Λαζάρου.mp3
  262.2 KB · Views: 62
 • 16 - εν τω δείπνω Σου.mp3
  233 KB · Views: 52
 • 17 - Ιωάννη.mp3
  260.7 KB · Views: 55
 • 18 - εις τριάκοντα.mp3
  256.5 KB · Views: 57
 • 19 - εν τω νιπτήρι Σου.mp3
  259.9 KB · Views: 55
 • 20 - γρηγορείτε.mp3
  262 KB · Views: 61
 • 21 - δόξα, και νυν διάσωσον.mp3
  215.3 KB · Views: 51
 • 22 - σήμερον ο Ιούδας.mp3
  463 KB · Views: 64
 • 23 - δόξα, και νυν δεδοξασμένα.mp3
  235.3 KB · Views: 55
 • 24 - σήμερον έλεγε.mp3
  477.8 KB · Views: 62
 • 25 - σήμερον γρηγορεί.mp3
  301.6 KB · Views: 56
 • 26 - επί το Πάθος.mp3
  362.8 KB · Views: 54
 • 27 - ποίος σε τρόπος.mp3
  690.7 KB · Views: 60
 • 28 - τοις συλλαβούσι σε.mp3
  489.1 KB · Views: 63
 • 29 - δόξα, και νυν ως πύλην.mp3
  271.1 KB · Views: 54
 • 30 - σταυρωθήτω έκραζον.mp3
  505.1 KB · Views: 54
 • 31 - έστησαν.mp3
  252.9 KB · Views: 64
 • 32 - δόξα, και νυν οι εξ εθνών.mp3
  244 KB · Views: 57
 • 33 - ο μαθητής.mp3
  163.5 KB · Views: 58
 • 34 - αντί αγαθών.mp3
  348.9 KB · Views: 56
 • 35 - ούτε ήλιος.mp3
  367.2 KB · Views: 57
 • 36 - τάδε λἐγει.mp3
  934 KB · Views: 61
 • 37 - οι νομοθέται.mp3
  669.2 KB · Views: 51
 • 38 - ότε παρέστης.mp3
  583.5 KB · Views: 59
 • 39 - το άθροισμα.mp3
  453.8 KB · Views: 56
 • 40 - δόξα, και νυν θεοτόκε η τεκούσα.mp3
  179.2 KB · Views: 51
 • 41 - μικράν φωνήν.mp3
  405.6 KB · Views: 72
 • 42 - σήμερον κρεμάται.mp3
  1.4 MB · Views: 80
 • 43 - ο σταυρός Σου.mp3
  246.4 KB · Views: 56
 • 44 - εξηγόρασας.mp3
  215.3 KB · Views: 52
 • 45 - μακαρισμοί 1.mp3
  90 KB · Views: 62
 • 46 - μακαρισμοί 2.mp3
  269.3 KB · Views: 54
 • 47 - μακαρισμοί 3.mp3
  265.9 KB · Views: 56
 • 48 - μακαρισμοί 4.mp3
  769.3 KB · Views: 54
Μέρος γ΄
 

Attachments

 • 49 - διεμερίσαντο.mp3
  452.2 KB · Views: 55
 • 50 - κανόνας 1.mp3
  139.5 KB · Views: 54
 • 51 - κανόνας 2.mp3
  174.7 KB · Views: 53
 • 52 - κανόνας 3.mp3
  177.6 KB · Views: 53
 • 53 - κανόνας 4.mp3
  200 KB · Views: 52
 • 54 - δόξα, εξέδυσάν με (δυστυχώς όχι όλο).mp3
  1.2 MB · Views: 103
 • 55 - λαός δυσσεβής.mp3
  489.3 KB · Views: 71
 • 56 - επί ξύλου βλέπουσα.mp3
  837.9 KB · Views: 108
 • 57 - και νυν, ήδη βάπτεται κάλαμος.mp3
  2 MB · Views: 115
 • 58 - εξηγόρασας.mp3
  203 KB · Views: 57
Προσθέτω από τη Μ. Παρασκευή του ίδιου έτους τη δεύτερη και την τρίτη στάση των εγκωμίων, καθώς επίσης και τη δική του σύντομη δοξολογία σε πλ. β΄ με θέσεις στην επταφωνία. Η εκτέλεση της δοξολογίας παρουσιάζει αρκετές παραλλαγές σε σχέση με τη σημειογραφική καταγραφή της και καταλήγει σε ένα εκτεταμένο, αυτοσχεδιαστικό ασματικό πέρα από κάθε περιγραφή.
 
Back
Top