Ακολουθία του Ευχελαίου

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#1
Εν Δ/σκη ΙΙ σ.481 διαβάζουμε:
Οφείλει ο μέλλων ποιείν αυτό προσκαλείσθαι αφ' εσπέρας οι Ιερείς και ψάλλουσιν Εσπερινόν.

Εις το Κύριε εκέκραξα στιχηρά ήχος δ΄:
«Ανάστησον Κύριε, τον εν πλήθει αμαρτίας νόσω κατακείμενον δεινώς...»
«Δέξαι τον δούλον σου, προσδραμόντα τω λιμένει πίστει...»
«Εύσπλαχνε Κύριε παντοκράτωρ, ελεήσας οίκτηρον τον νοσούντα δεινώς...»
Δόξα, Και νυν Θεοτοκίον.

Απόστιχα:
«'Ηθελον δάκρυσιν εξαλείψαι...»
«Τις χειμαζόμενος και προστρέχων τω λιμένει τούτο ου διασώζεται...»
«Πλύνον με τοις δάκρυσι μου, Σωτήρ...»
Δόξα, Και νυν Θεοτοκίον.

Γνωρίζει κανείς κάτι για την τέλεσιν αυτού του Εσπερινού; Στα έντυπα ευχολόγια αν θυμάμαι καλά απουσιάζει.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Οἱ μεταγενέστερες ἀκολουθίες ἑσπερινοῦ (ιε' αἰ.) καὶ ὄρθρου (πρὸ τῶν εἰρηνικῶν) τοῦ εὐχελαίου εἶναι προαιρετικὲς (Ἰ. Φουντούλη Ἀκολουθία τοῦ εὐχελαίου σσ. 15-16).
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Ὄντως ὁ μακαριστός καθηγητής Ἰω. Φουντούλης ἔχει ἐκδόσει τήν Ἀκολουθία τοῦ εἰδικοῦ Ἑσπερινοῦ καί Ὄρθρου τοῦ Εὐχελαίου.
Ἐμεῖς στό Ναό μου μία φορά τό χρόνο, τίς παραμονές τῶν Χριστουγέννων τελοῦμε τό Εὐχέλαιον κάποιο ἀπόγευμα πρός βράδυ τῶν Προεορτίων ἐπισυνάπτοντες τά εἰδικά τροπάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ καί Ὄρθρου, ἐκφωνοῦντες καί τό «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία...» πρό τῶν εἰρηνικῶν κατά τήν ἀρχαίαν τάξιν.

 

pransot

Πράντζος Σωτήρης
#5
Σήμερα είδα για πρώτη φορά βιβλιαράκι με το μυστήριο του Ευχελαίου από την Ι. Μ. Κίτρους και Πιερίας εκδεδομένο από το 1997 και επανεκδοθέν νομίζω το 2003. Πολύ καλή προσπάθεια λογικής σύντμησης, με βάση την έρευνα και τις απόψεις του Φουντούλη, όπως γράφουν στην πρόλογο οι επιμελητές.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#6

Μήπως ἔχει κάποιος πληκτρολογημένα (σέ πολυτονικό ἤ ὄχι) τά ἀπόστιχα τοῦ εἰδικοῦ ἑσπερινοῦ (κατά Φουντούλην);

Εις τον στίχον ψάλλομεν στιχηρά προσόμοια.
Ήχος δ'. Ήθελον δάκρυσιν εξαλείψαι.

- "Ανάστησον, Κύριε, τω εν πλήθει...".
Στίχ. Κύριε, μη τω θυμώ σου ελέγξης με...
- "Δέξαι τον δούλον σου προσδραμόντα...".
Στίχ. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενής ειμί.
- "Ελέησον, εύσπλαγχνε παντοκράτορ..."
Δόξα... Και νυν... Θεοτοκίον όμοιον
"Άχραντε δέσποινα Θεοτόκε...".
 

Roumelis Ioannis

Παλαιό Μέλος
#7

Μήπως ἔχει κάποιος πληκτρολογημένα (σέ πολυτονικό ἤ ὄχι) τά ἀπόστιχα τοῦ εἰδικοῦ ἑσπερινοῦ (κατά Φουντούλην);
Εἰς τὸν στίχον ψάλλομεν στιχηρὰ προσόμοια
Ἦχος δ᾿. Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι

Ἀνάστησον, Κύριε, τῷ ἐν πλήθει* ἀῤῥωστίας νόσῳ κατακειμένῳ δεινῶς,* ὅτι ἐξέλιπεν ἡ ἰσχύς μου* καὶ οὐκέτι φέρω τὰς ἀλγηδόνας μου·* ἀλλ᾿ ὥς ποτε ἀνορθώσω* ἀπὸ τῆς κλίνης λελυμένους,* Κύριε,* ἀνάστησον κἀμὲ τῆς ἀσθενείας μου.

Στίχ.: Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με.
Δέξαι τὸν δοῦλόν σου προσδραμόντα* τῷ λιμένι πίστει τῶν οἰκτιρμῶν σου, Σωτήρ·* ὅτι κατάκειμαι ἐν τῇ κλίνῃ* καὶ δεινῶς χειμάζομαι τῇ ἀσθενείᾳ μου·* ἀλλ᾿ ὡς Θεὸς ἐλεήμων* καὶ ἀσθενούντων ἡ ῥῶσις,* ἵασαι* κἀμὲ τὸν ἀχρεῖον δοῦλόν σου.

Στίχ.: Ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι.
Ἐλέησον, εὔσπλαγχνε παντοκράτορ,* τὸν ἐν κλίνῃ νόσῳ κατακειμένῳ δεινῶς·* σὺν τούτῳ σε κράζοντα δυσωποῦμεν,* προκατάλαβε ὡς ἀληθὴς ἰατρός·* ἔργον τῶν χειρῶν σου, οἰκτίρμον* Χριστέ, καὶ οὗτος ὑπάρχει.* Κύριε,* ὁ ἀπεγνωσμένους σώζων καὶ τοῦτον ἀνάστησον.

Δόξα…Καὶ νῦν…
Θεοτοκίον ὅμοιον
Ἄχραντε δέσποινα Θεοτόκε,* ἡ τεκοῦσα Λόγον πρὸ ἑωσφόρου Πατρός,* σπεῦσον ἱκέτευσον, Παναγία,* σπλαγχινσθῆναι Κύριον εἰς τὴν ἀσθένειάν μου·* ὅτι πρὸς σὲ ἀνεθέμην,* ἁγνή,* ἀεὶ τὰς ἐλπίδας·* δέσποινα,* πρέσβευε σωθῆναί με τὸν δοῦλόν σου.
 
Last edited:
Top