Αι γενεαί πάσαι....Νενίκηνται της φύσεως, Θεοφάνους Βατοπαιδινού

Top