Ύμνοι Χριστουγέννων: Λυκούργος Αγγελόπουλος

#2


Ευχαριστούμε για την ανάρτηση.
Αναλυτικά, από την ΕΛ.Βυ.Χ. ακούσαμε τους παρακάτω ύμνους:
01- ΚΟΝΤΑΚΙΟ, "Η παρθένος σήμερον", Ρωμανού του μελωδού.
02- ΕΙΡΜΟΙ, "Χριστός εν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργείται", Π. Μπερεκέτη.
03- ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ, "Των νομικών διδαγμάτων ο σύλλογος", Ιακώβου.
04- ΚΑΘΙΣΜΑ, "Δεύτε ίδωμεν πιστοί".
05- ΕΙΡΜΟΙ, "Χριστός γεννάται δοξάσατε", Πέτρου Λ.
06- ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ μετά το Ν', "Δόξα εν υψίστοις θεώ", Πέτρου Λ.
07- ΚΑΙ ΝΥΝ των αίνων, "Σήμερον ο Χριστός εν βηθλεέμ γεννάται εκ παρθένου", Πέτρου Λ.
08- ΣΤΙΧΟΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ
09- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, "Λύτρωσιν απέστειλε Κύριος τω λαώ αυτού".
10- ΤΡΟΠΑΡΙΟ της Θ' 'Ωρας, "Λαθών ετέχθης υπό το σπήλαιον", Πέτρου Λ.
11- ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟ, "Επεσκέψατο ημάς"
12- ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΛΗΤΗΣ, "Μάγοι Περσών Βασιλείς", Πέτρου Λ.
13- ΚΑΙ ΝΥΝ ΤΗΣ ΛΗΤΗΣ, "Χορεύουσιν άγγελοι", Πέτρου Λ.
14- ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ, "Η γέννησή Σου", Πέτρου Λ.
15- ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ, 'Άστρον ήδη ανατέταλκεν", Μπαλασίου Ιερέως.
16- ΚΡΑΤΗΜΑ, Ιωάννη Τραπεζούντιου.
 
Last edited:
#3


ᾨδὴ θ' Ἦχος α'

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου, Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ἐν τῷ Σπηλαίῳ, τεχθέντα Βασιλέα.
Μεγάλυνον ψυχή μου, τῶν ὑπὸ τῶν Μάγων, Θεὸν προσκυνηθέντα.
Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρnτος, Χριστὸς ὁ Θεός, ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.


Μεγάλυνον ψυχή μου, τὸν ὑπὸ Ἀστέρος, τοῖς Μάγοις μηνυθέντα.
Ἐξαίσιον δρόμον, ὁρῶντες οἱ Μάγοι, ἀσυνήθους νέου ἀστέρος ἀρτιφαοῦς, οὐρανίου ὑπερλάμποντος, Χριστὸν Βασιλέα ἐτεκμήραντο, ἐν γῇ γεννηθέντα Βηθλεέμ, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν.


Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν ἁγνὴν Παρθένον, τὴν γεννησαμένην, Χριστὸν τὸν Βασιλέα.
Νεηγενὲς Μάγων λεγόντων, παιδίον Ἄναξ, οὗ ἀστὴρ ἐφάνη, ποῦ ἐστίν, εἰς γὰρ ἐκείνου προσκύνησιν ἥκομεν, μανεὶς ὁ Ἡρῴδης ἐταράττετο, Χριστὸν ἀνελεῖν, ὁ θεομάχος φρυαττόμενος.


Μάγοι καὶ Ποιμένες, ἦλθον προσκυνῆσαι, Χριστὸν τὸν γεννηθέντα, ἐν Βηθλεὲμ τῇ πόλει
Ἠκρίβωσε χρόνον Ἡρῴδης ἀστέρος, οὗ ταῖς ἡγεσίαις οἱ Μάγοι ἐν Βηθλεέμ, προσκυνοῦσι Χριστῷ σὺν δώροις΄ ὑφ’ οὗ πρὸς Πατρίδα ὁδηγούμενοι, δεινὸν παιδοκτόνον, ἐγκατέλιπον παιζόμενον.


Εἰς τὸν Ἰαμβικὸν Κανόνα
Σήμερον ἡ Παρθένος, τίκτει τὸν Δεσπότην, ἔνδον ἐν τῷ Σπηλαίῳ.
Σήμερον ὁ Δεσπότης, τίκτεται ὡς βρέφος, ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου.
Σήμερον οἱ Ποιμένες, βλέπουσι τὸν Σωτῆρα, σπαργάνοις εἱλημένον, καὶ κείμενον ἐν Φάτνῃ.
Σήμερον ὁ Δεσπότης, ῥάκει σπαργανοῦται, ὁ ἀναφὴς ὡς βρέφος.
Σήμερον πᾶσα κτίσις, ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἐτέχθη, ἐκ τῆς Παρθένου Κόρης.

Οὐράνιαι Δυνάμεις τεχθέντα τὸν Σωτῆρα, Κύριον καὶ Δεσπότην, μηνύουσι τῷ κόσμῳ.
Στέργειν μὲν ἡμᾶς, ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ,
Ῥᾷον σιωπήν, τῷ πόθῳ δὲ Παρθένε,
Ὕμνους ὑφαίνειν, συντόνως τεθηγμένους,
Ἐργῶδές ἐστιν, ἀλλὰ καὶ Μήτηρ σθένος,
Ὅση πέφυκεν ἡ προαίρεσις δίδου.


Δόξα...
Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου, καὶ ἀδιαιρέτου, Θεότητος τὸ κράτος.
Τύπους ἀφεγγεῖς καὶ σκιὰς παρηγμένας,
Ὦ Μῆτερ ἁγνή, τοῦ Λόγου δεδορκότες,
Νέου φανέντος, ἐκ πύλης κεκλεισμένης,
Δοξούμενοί τε, τῆς ἀληθείας φάος,
Ἐπαξίως σὴν εὐλογοῦμεν γαστέρα.


Καὶ νῦν ...
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην, ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας.
Πόθου τετευχώς, καὶ Θεοῦ παρουσίας,
Ὁ χριστοτερπὴς λαὸς ἠξιωμένος,
Νῦν ποτνιᾶται τῆς παλιγγενεσίας.
Ὡς ζωοποιοῦ΄ τὴν χάριν δὲ Παρθένε,
Νέμοις ἄχραντε, προσκυνῆσαι τὸ κλέος.


ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!
 
Last edited by a moderator:
#4
Βρήκα αυτό το βίντεο με Χριστουγεννιάτικους ύμνους από την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία υπό την διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.
Ο ίδιος Χριστουγεννιάτικος δίσκος σε άλλο βίντεο με άλλες εικόνες. Καλά Χριστούγεννα 2015!


(0:00)1. Romanos the Melodist, Kontakion: Today the Virgin
lyrics: english;
Composition by St. Romanus the Melodist
On this day the Virgin beareth the Transcedent in Essence, to the Unapproachable the earth doth offer a small cave. Angel join in choiring with shepherds in giving glory, with a star the Magi travel upon their journey, for our sakes is born a young Child, He that existed before the ages as God.
lyrics:Greek;
(Κοντάκιο Χριστουγέννων)
Ἦχος γ´. Αὐτόμελον. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτω προσάγει.
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι.
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι.
Δι᾿ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον,
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός!!!

(1:26)2. Petros Bereketis, 3 Heirmoi: Odes 1,5,9
words:English:
Three Heirmoi (model melodies), from the 1st, 5th, and 9th
Odes of the Canon for the Sunday before Christmas, in the
First Mode
1st Ode: Christ becomes a little Child in the town of Bethlehem.
In his mercy he renews our nature. Come, let us all rejoice, with
all our heart let us sing to the Lord a melodious song, for he has
been glorified forever.
5th Ode: O You who sees everything. Glory of Kings: who would
fail to wonder on your love for mankind? For you have appeared
on earth as man without leaving the bosom of the Father. You
renew the entire creation and You gratify us with your peace, O
You, the only Lord of peace.
9th Ode: Rejoice, O Mary most pure, receptacle of God. Rejoice, O
immaculate support of those who have fallen, for in you has the
Lord appeared. O Wonder! He renews those who were slaves of
corruption and draws them back to the eternal light! O Virgin !

Words in Greek (Track 2)
Χριστός έν πόλει Βηθλεέμ βρεφουργείται, την ημών ώς εύσπλαχνος καινουργών φύσιν. Προθύμως δεύτε γηγενείς τη καρδία άσμα μελωδόν άσωμεν τω Δεσπότη εις αιώνας ενδόξως γαρ δεδόξασται.
Ω Παντεπόπτα, των ανάρχων το κλέος. Τίς ουν τον Φιλάνθρωπον γηγενών ου θαυμάσει? Ενί γαρ ώφθη μη λιπών τη πατρώα σήμερον πάσαν εγκαινίζων την φύσιν και ειρήνην ως μόνος ειρηνάρχης βραβεύων.
Χαίροις Πάναγνε Θεόν τεκών Μαρία, χαίροις Άχραντε των πεπτοκότων βάσις. Εν Σοι γαρ ώφθη σήμερον ο Δεσπότης, ω θαύμα καινουργόν τους θαρρέντας και προς φως επανάγον το ανέσπερο Κόρη

(6:00)3. Iakevos Protopsaltis, Doxastikon for the Sunday preceding Christmas: Glory Be To The Father and to the son and to the Holy Spirit...
Doxastikon for the Sunday before Christmas in the Fourth
Plagal Mode:
"The collected teachings of the Law reveal the divine Nativity of
Christ in the flesh to those who heard the good tidings of Grace
before the Law, as by faith they surpassed the Law. Therefore they
proclaimed beforehand to the souls held fast in Hell that through
the Resurrection it is the cause of escape from corruption. Lord,
glory to you."

(12:44)4. Kathisma: Come, O Ye Faithful and Let Us Behold

(14:20)5. Heirmoi for the 1st Canon of Christmas: Odes 1,3,4,5,6,7,8,9

(22:11)6. Petros Lambadarios: Glory to God in the Highest

(24:11)7. Petros Lambadarios & Verses from the Great Doxology: Today Christ is Born

(28:14)8. Chant for Communion: The Lord Hath Sent Deliverence Unto His People

(38:48)9. Petros Lambadarios, Troparion: Thou Wast Born Secretly in the Cave

(41:12)10. Petros Lambadarios, Exapostilarion: Our Savior Has Descended Unto us From on High

(42:30)11. Petros Lambadarios, Doxastikon: Glory to the Father, to the Son & to the Holy Spirit (The Magi, Kings of Persia)

(45:18)12. Petros Lambadarios, Sticheron: All the Angels in Heaven

(47:11)13. Petros Lambadarios, Apolytikion: Thy Nativity, O Christ Our God

(48:10)14. Balasios The Priest, Calophonic Heirmoi: A Star Has Already Risen;
"A Star has already dawned from the tribe of Juda; knowing
which Kings of the East are moving and hastening to arrive that
they may contemplate Christ, who is being brought to birth in
Bethlehem."
 

tzark

Μέλος
#5
Υπάρχουν τα μουσικά κείμενα ?? κυρίως του "Η Παρθένος σήμερον..."
Το " Η Παρθένος σήμερον" με το να ανέανες είναι Γ' ήχος??
Ευχαριστώ
 
Last edited:
Top