Όρθρος Μ. Πέμπτης- τάξις απολυτικίου, τροπαρίου προφητείας, δοξαστικού αποστίχων

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#1
Την Μ. Τετάρτη εσπέρας μετά το "Αγαθόν το εξομολογείσθαι" και το Τρισάγιον δεν θα έπρεπε να ειπωθεί το Κοντάκιον της ημέρας;
Γιατί στο βιβλίο της Απ. Διακονίας "Μεγάλη Εβδομάς" αλλά και στα δίπτυχα (εντός αγκυλών) σημειώνεται το "Ότε οι ένδοξοι μαθηταί";
Και μάλιστα στο βιβλίο της Απ. Διακονίας σημειώνεται "ο α΄ χορός" δημιουργώντας σύγχυση ή παρερμηνείες για το αν πρέπει να διαβαστεί ή να ψαλεί.
 

Τάσος Μπόκος

Παλαιό Μέλος
#3
Γιατί είναι εορτάσιμος ο Όρθρος της Μ. Πέμπτης; Σε τι διαφέρει από αυτόν των προηγούμενων ημερών;
Και εφ' όσον είναι εορτάσιμος, θα διαβαστεί ή θα ψαλεί το απολυτίκιο;
Ευχαριστώ.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
#6
Διότι οι εορτάσιμοι Όρθροι έχουν Απολυτίκιο κι όχι Κοντάκιο (το οποίο στις 3 πρώτες μέρες προκρίνεται αντί του "Εν τω Ναώ εστώτες της δόξης σου")
Εννοώ, προς αποφυγή παρεξήγησης, ότι ο Όρθρος των 3 πρώτων ημερών ακολουθεί τον τύπο της Μ. Τεσσαρακοστής, σε αντίθεση με τους Όρθρους των επομένων ημερών, με δοξολογία χύμα μεν, χωρίς "μετάνοιες" δε. Ο δε Όρθρος του Μ. Σαββάτου με "Θεός Κύριος..." και Δοξολογία Μεγάλη.
 

Stathis

Ευστάθιος Μεντζάς
#7
Την Μ. Τετάρτη εσπέρας μετά το "Αγαθόν το εξομολογείσθαι" και το Τρισάγιον δεν θα έπρεπε να ειπωθεί το Κοντάκιον της ημέρας;
Γιατί στο βιβλίο της Απ. Διακονίας "Μεγάλη Εβδομάς" αλλά και στα δίπτυχα (εντός αγκυλών) σημειώνεται το "Ότε οι ένδοξοι μαθηταί";
Και μάλιστα στο βιβλίο της Απ. Διακονίας σημειώνεται "ο α΄ χορός" δημιουργώντας σύγχυση ή παρερμηνείες για το αν πρέπει να διαβαστεί ή να ψαλεί.
Το εξηγεί ο π. Κων. Παπαγιάννη στην εισαγωγή. Ότι δηλαδή χρειάζεται ένα απολυτίκιο στο τέλος του ορθρου.

Εχω όμως μια ερώτηση. Το τροπάριο της προφητείας που ακολουθεί, λέγεται δις μετά του Δοξα, Και νυν. Αυτό ψάλλεται; ή απλώς αναγινωσκεται;

Επισης, στα αποστιχα τι συνηθιζετε σχετικά με το "Ο τρόπος σου δολιοτητος";
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#8
Τὰ τροπάρια τῆς προφητείας ψάλλονται. Τὸ «Ὁ τρόπος σου δολιότητος γέμει...» ἐπανάλαμβάνεται στὸ Δόξα.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#9
Το εξηγεί ο π. Κων. Παπαγιάννη στην εισαγωγή. Ότι δηλαδή χρειάζεται ένα απολυτίκιο στο τέλος του ορθρου.
Ὄλοι δέν ἔχουν αὐτή τήν ἔκδοση τῆς Μ. Ἑβδομάδος. Τό αὐτό ἐξηγεῖ καί στό ΣΤ.
Τό ἰσχῦον Τυπικό (ΤΜΕ), τό ὁποῖο δέν προβλέπει Ὧρες τήν Μ. Ἑβδομάδα (ἐκτός τῶν Μ. ΩΡΩΝ Μ. Παρασκευῆς) κάνει μιά σύμπτυξη ἐδῶ.
Γιά νά μή χαθεῖ ἡ προφητεία τῆς Α΄ Ὥρας (πού εἶναι τῆς Τριθέκτης) τήν τοποθετεῖ ἐμβόλιμα μεταξύ τῆς ἐκφωνήσεως τοῦ τρισαγίου καί τῆς ἐκτενοῦς.
Τά Δίπτυχα ἐντός ἀγκυλῶν –πού κάτι σημαίνει– καί τό γιατί ὑπάρχει ἔστω καί αὐτό δέν μπορῶ τώρα νά τό ἐξηγήσω.
Ἄς ἀκολουθοῦμε τό ΤΜΕ, ὅπως καί σέ ἄλλες ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος, πού διαφοροποιεῖται ἀπό τό ΤΑΣ καί τό ΤΡΙΩΔΙΟΝ ὡς ἐφαρμογή τοῦ ΤΑΣ.
Οἱ αἰτιάσεις στό ΣΤ δέν μέ ἱκανοποιοῦν... Δέν μποροῦμε νά μπερδεύουμε (αὐτή ἡ τάση ὑφίσταται δυστυχῶς) παλαιές διατάξεις μέ νέες.

Εχω όμως μια ερώτηση. Το τροπάριο της προφητείας που ακολουθεί, λέγεται δις μετά του Δοξα, Και νυν. Αυτό ψάλλεται; ή απλώς αναγινωσκεται;
Στή ἰσχύουσα πρακτική ἀναγινώσκεται (ἔχει διασωθεῖ ἡ μουσική; ). Ὡς ἀναλυτικώτερη ἀπάντηση ἰσχύουν ὅσα ἔγραψα προηγουμένως.
(Στή Μουσική Μ. Εβδομάδα του ὁ π. Κ. Παπαγιάννης τό ἔχει τονισμένο, γιά ὅσους ἐνδιαφέρονται))

Επισης, στα αποστιχα τι συνηθιζετε σχετικά με το "Ο τρόπος σου δολιοτητος";
Ὁ π. Κ. Παπαγιάννης στό ΣΤ, γιά τήν ἀποφυγή ἐπανάληψης, προκρίνει Δόξα, Καὶ νῦν, Μυσταγωγῶν σου, αἰτιολογώντας τήν ὕπαρξη ἑνός δοξαστικοῦ τίς προηγούμενες ἡμέρες.
Ὁπωσδήποτε ἔχουμε τήν τάση τῶν συντομεύσεων, γι᾿ αὐτό ἐμεῖς παραλείπουμε τό "Ο τρόπος σου δολιότητος" ὡς ἀπόστιχο καί τό λέει ὁ ἀριστερός ὡς δοξαστικό.
Βλέπετε ἐδῶ ὑπεισέρχεται ἀφενός ἡ προσυνεννόηση καί ἀφετέρου ὅτι οἱ δεξιοί θέλουν νά λένε τό "Μυσταγωγῶν σου", πού τούς ἀνήκει βέβαια.
Ἄς τηρεῖται τό ΤΜΕ πού προβλέπει ὄλα, ἤτοι τήν ἐπανάληψη τοῦ "Ο τρόπος σου δολιότητος" ὡς δοξαστικοῦ.
Στήν περίπτωση πού παραλειφθεῖ τό "Ο τρόπος σου δολιότητος" ὡς ἀπόστιχο, ἄρχεται τῶν ἀποστίχων ὁ δεξιός.
Καί πάλι πρόκειται γιά συνεννόηση τῶν ψαλτῶν, γιά τό τί θέλουν νά ποῦν, καί ὁπωσδήποτε καί τί "γραμμή" ἔχει δοθεῖ (ἄν ἔχει δοθεῖ) ἀπό τόν προεστῶτα.
 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#10
Στὸ τέλος τοῦ ὄρθρου, μετὰ τὸ τρισάγιο, ψάλλεται τὸ «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ...»

(τυπικὰ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 234, Κασούλων τοῦ ἔτους 1173 σ. 222, χφφ. ἁγ. Σάβα 312 ΤΑΣ τοῦ ἔτους 1201 φ. 107v, Σινὰ 756 τριῴδιο τοῦ ἔτους 1205 φ. 206r, Τ. Σταυροῦ 73 ΤΑΣ ιγ’ αἰ. φ. 96v, Καρακάλλου 305 ΤΑΣ ιγ’ αἰ. φ. 194r, τυπικὰ Μεγ. Μετεώρου τοῦ ἔτους 1580 φ. 194r, Μεθοδίου τοῦ ἔτους 1890 σ. 354, Διονυσίου σ. 479, Ῥήγα σ. 808).
 
Top