Άρθρο για το κοινωνικό του π. Γερασίμου Κούτσουρα (στα Αγγλικά)

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
Άρθρο στα Αγγλικά στο περιοδικό "Φρόνημα" του Κολλεγίου Αγ. Ανδρέου Σύδνεϋ του (τώρα πατρός) Γερασίμου Κούτσουρα με τίτλο:

"Koinonikon: The Hymnological Context Of Holy Communion"
"Κοινωνικόν: Το Υμνολογικό Πλαίσιο της Θείας Κοινωνίας"
[pdf]
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εὐχαριστοῦμε Δημήτρη γιά τό ἄρθρο τοῦ πατρός Γερασίμου Κούτσουρα, πού τό ἔχεις βάλει καί μέσα στά θέματα τοῦ Κοινωνικοῦ πού συζητήθηκαν.
Αὐτά τά πρό τοῦ 9ου αἰ. κοινωνικά πού παραθέτει τά ἔχει πάρει ἀπό τήν 339 ἀπάντηση τοῦ Φουντούλη.
1.Τό «Γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστός ὁ Κύριος. Ἀλληλούια.» (Ψαλμ. 33, 9)
2.Τό «προσέλθετε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν οὐ μὴ καταισχυνθῇ.» πού εἶναι ἀπό τόν ἴδιο ψαλμό 33 στίχ. 6. Ὁ 33 ψαλμός «Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου», ἀρχαιότατος κοινωνικός ψαλμός, σέ ἰσχύ μέχρι σήμερα στήν Προηγιασσμένη καί κατά τήν διανομή τοῦ ἀντιδώρου, προβλέπεται γιά κοινωνικό στήν Λειτουργία τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν (Π. Ν. Τρεμπέλα, Αἱ τρεῖς λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας, σελ. 147).
3.Τό «Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων εἰς σὲ ἐλπίζουσι, καὶ σὺ δίδως τὴν τροφὴν αὐτῶν ἐν εὐκαιρίᾳ» πού εἶναι ὁ 15 στίχος τοῦ 144 ψαλμοῦ «Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου ὁ βασιλεύς μου, καὶ εὐλογήσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.» κοινωνικοῦ ψαλμοῦ ὡς γνωστόν ἀρχαιοτάτου (Τρεμπέλα, ἔνθ.ἀνωτ.)

Παραθέτει ἐπίσης τό «Ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός.» (Ψαλμ. 41, 1).

Ἀρχαιότατος κοινωνικός ψαλμός εἶναι ἐπίσης ὁ 22 «Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει» (Τρεμπέλα, ἔνθ.ἀνωτ.) μέ ξεχωριστή ἐπιλογή τοῦ στίχου 5 «ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν, ἐξεναντίας τῶν θλιβόντων με ..., καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον με ὡσεὶ κράτιστον» ὡς ἰδιαίτερο κοινωνικό κατά τόν Φουντούλη.
 
Top