Άξιον Εστίν Αποστόλου Κώνστα του Χίου, ήχου πλ. α΄, εξήγηση Φωτόπουλου Κων/νου.

Top