«Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμε πρὸς τὸ μύρον πριάσασθαι, πολύτιμον μύρον...» (πηγές)

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#1
Στην «Ὁμιλία εἰς τὴν πόρνην» του Οσίου Εφραίμ του Σύρου υπάρχει θαυμάσιος διάλογος ανάμεσα στην πόρνη και τον μυρεψό, του οποίου περιληπτική απόδοση φαίνεται πως είναι το γνωστό Δοξαστικό των Αίνων της Μεγάλης Τετάρτης:
Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμε πρὸς τὸ μύρον πριάσασθαι, πολύτιμον μύρον, τοῦ μυρίσαι τὸν εὐεργέτην, καὶ τῷ μυρεψῷ ἐβόα· Δός μοι τὸ μύρον, ἵνα ἀλείψω κᾀγὼ τὸν ἐξαλείψαντά μου πάσας τὰς ἁμαρτίας.​
Τον διάλογο (που έχει χαρακτηριστικά δραματοποίησης που προσιδιάζουν πολύ στα κοντάκια Ρωμανού του Μελωδού) τον επισυνάπτω σε αρχείο word για όσους ενδιαφέρονται, από το TLG. Αποσπώ εδώ όμως χαρακτηριστικά σημεία του διαλόγου (στα οποία φαίνεται ομοιότητα και στην επιλογή κάποιων λέξεων, πχ. δραμοῦσα > ἔδραμε).

[…]
καὶ δραμοῦσα ἀπίει ἐν πολλῇ θερμότητι πρός τινα τῶν μυρεψῶν͵ ὠνήσασθαι ἀλάβαστρον μύρου.
[…]
Παραγενομένη δὲ πρός τινα τῶν μυρεψῶν͵ ἔφη αὐτῷ ἱλαρῶς· εἰρήνη σοι͵ μυρεψέ· δός μοι μύρον ἐκλεκτὸν βασιλικὸν τίμιον͵ ὅπως μὴ εὑρεθῇ τὸ ἴσον αὐτοῦ πώποτε·
[..]
Καὶ οἶδα τοῦτο σαφῶς͵ ὅτι μόνον ἐγγίσω αὐτῷ͵ εὐθὺς ἁγιάζει με ἐκ πασῶν τῶν ἁμαρτιῶν͵ φυγαδεύσας ἀπ΄ ἐμοῦ πᾶν ἔργον ἀτοπίας͵ διότι οὐράνιος καὶ ἄχραντος ὑπάρχει.
 

Attachments

Top