«ἀχρεῖος οἰκέτης / ἱκέτης»

#1
(Μπορεί και να έχει ξαναναφερθεί)

Η φράση αυτή με διάφορες παραλλαγές απαντά συνήθως σε (καταληκτικές) ικετευτικές προσφωνήσεις Θεοτοκίων.
Με μια πρόχειρη (ηλεκτρονική) έρευνα διαπίστωσα ότι υπάρχει πλήρης εναλλαξιμότητα των δύο τύπων. Τα ακόλουθα είναι από το Μηναίο (concordancia):

 • τής υπερθέου Τριάδος πoίησον, όπως τήν δυναστείαν σου, καί τό αμέτρητον έλεος, μεγαλύνω σωζόμενος, ο αχρείος ικέτης σου.
  [*]νοός μου στήσον τό άστατον, όπως τήν δυναστείαν σου, καί τήν μεγάλην αντίληψιν, μεγαλύνω ο άθλιος, καί αχρείος ικέτης σου.
  [*]καί ουκ έχω τί πράξω, ή πού καταφεύξομαι, αλλ’ ούδ’ άλλην ελπίδα, πλήν σου Κόρη επίσταμαι, Φεύ μοι ο αχρείος ! διά τούτο ικέτης , πρός σέ τήν Πανάχραντον, νύν προστρέχω καί δέομαι, ομολογών σοι τό, Ήμαρτον, Πρέσβευε

  [*]____________________________________

  [*]τής υπερθέου Τριάδος ποίησον, όπως τήν δυναστείαν σου, καί τό αμέτρητον έλεος, μεγαλύνω σωζόμενος, ο αχρείος οικέτης σου.
  [*]νοός μου στήσοv τό άστατον, όπως τήν δυναστείαν σου, καί τήν μεγάλην αντίληψιν, μεγαλύvω ο άθλιος, καί αχρείος οικέτης σου.
  [*]κρυπτά δημοσιεύωνται! Τότε Δέσποινα βοήθειά μοι γενού, καί προστάτις θερμότατος, σέ γάρ έχω ελπίδα, ο αχρείος οικέτης σου.

Ένα επιχείρημα υπέρ του οικέτης (=δούλος) είναι η παράλληλη φράση (σε διάφορες παραλλαγές) ἀχρείος δοῦλος. Πάντως θα έπρεπε να αποκατασταθεί μια εκδοτική ομοιογένεια πιστεύω, δεν ξέρω ποια ειναι η γνώμη σας.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ένα επιχείρημα υπέρ του οικέτης (=δούλος) είναι η παράλληλη φράση (σε διάφορες παραλλαγές) ἀχρείος δοῦλος. Πάντως θα έπρεπε να αποκατασταθεί μια εκδοτική ομοιογένεια πιστεύω, δεν ξέρω ποια ειναι η γνώμη σας.
Ἔχει σχέση μέ τό «σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;» (Ρωμ. ιδ΄ 4) πού «δηλοῖ σχέσιν στενωτέραν καὶ οἰκειοτέραν τῆς λέξεως δοῦλος» (πρβλ. Ὑπόμνημα Τρεμπέλα).
Πάντως γιά τήν Θεοτόκον ἴσως ἁρμόζει καλύτερα τό «ἱκέτης».

ΥΓ. Θά θυμᾶστε ἐκεῖνο τό «πρέσβευε ὑπὲρ τοῦ σωθῆναι τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου / αὐτοῦ»

 
Last edited:
Top