«καὶ λαὸν ἐπεσπάσατο» (Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Ορθοδοξίας)

Γιώργος Μ.

Γιώργος Μπάτζιος
Το ρήμα ἐπεσπάσατο (αόριστος του ρ. ἐπισπάω / ἐπισπῶμαι, που, ανάμεσα σε άλλα, σημαίνει «έλκω ή σύρω κατόπιν μου») εδώ αναφέρεται στον Μωυσή που «είλκυσε», δηλαδή οδήγησε τον ισραηλιτικό λαό δια μέσου της ερήμου.
Και σε άλλα σημεία της υμνογραφίας το ρήμα αυτό χρησιμοποιείται όταν κάποιος με την ισχύ ή το μεγαλείο του έλκει κοντά του μεγάλο πλήθος, όπως στο ακόλουθο Θεοτοκίο:

Ὁ ὑπερούσιος Λόγος σου
ἐν γαστρί ὑπέρ λόγον ᾤκησε,
καί τεχθείς θεοπρεπῶς,
τῶν Μαρτύρων Ἄχραντε χορούς, ἐπεσπάσατο,
μεθ' ὧν ὑμvολογούμέν σε.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Εὐχαριστοῦμε καί πάλιν καί πολλάκις!
Γιά τά νεώτερα μέλη, ἄς ἐπισημάνουμε ὅτι τό θέμα αὐτοῦ τοῦ δοξαστικοῦ δέν ἔχει σχέση μέ τήν ἀναστήλωση τῶν ἁγίων εἰκόνων, ἀλλά μέ τό παλαιό θέμα τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, πού ἦταν ἀφιερωμένη στούς Προφῆτες.
Πρβλ.
1) https://analogion.com/forum/index.p...-θεματολογία-Μ-Τεσσαρακοστής.10022/post-67012
2) https://analogion.com/forum/index.p...ου-Αος-Κατανυκτικος-Εσπερινος.9757/post-65423
 
Top