«'Ω του παραδόξου θαύματος» (αργό), ήχος α', Γερμανού Νέων Πατρών, εξήγηση Ματθαίου Βατοπαιδινού

Top