«Τὶς μὴ μακαρίσει σε ... σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Θεοτοκίον

«Τὶς μὴ μακαρίσει σε...σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν»

(χφ. Σινὰ 735 τριῴδιο ι’ αἰ. φ. 173v, χφφ. παρακλητικὲς Σινὰ 1593 παρακλητικὴ θ’-ι’ αἰ. φ. 66r, 824 ι’ αἰ. φ. 24r, 778 ια’ αἰ. φ. 38r, 780 ια’ αἰ. φ. 26v, 790 ια’ αἰ. φ. 83v, Vat. gr. 1820 ιβ’ αἰ. φ. 151r, Σινὰ 792 ια’ αἰ. φ. 124v, 799 ια’-ιβ’ αἰ. φ. 48v).
 
Top