«Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς»

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Στην απόλυση υπό του Ιερέως είθισται να ψάλλεται (προσωπικά το λέω στο τέλος της απολύσεως και πρό του Δι΄ ευχών...) σύμφωνα με τα Εγκόλπια ψάλλεται ο πολυχρονισμός του Ιερέως "Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε, φύλαττε" ή "Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε, φύλαττε εις πολλά έτη" ή "Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε, φύλαττε εις πολλά έτη (γ) Δέσποτα" (!!!) (με την δικαιολογία ότι ο Ιερεύς έτσι καλείται υπό του Διακόνου στην έναρξη της ακολουθίας).

Πόσο παλαιά είναι αυτή η πρακτική;
Πρόκειται -μάλλον...- περί μίμησις του αρχιερατικού πολυχρονισμού;

Είναι τόσο παράτυπον να ψάλλεται όπως πολλοί θεωρούν;
Και αν όχι ποια από τις τρίς άνω εκδοχές είναι η πιο ¨ορθή¨;
 
Last edited:

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Ο εν λόγω "πολυχρονισμός" απαντά στη Βουλγαρική και ενιαχού στη Ρουμανική λειτουργική πράξη. Συνεπώς ήταν ήδη σε χρήση στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν έγιναν οι σχετικές μεταφράσεις.

Σημειωτέον ότι οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι οι οποίοι δεν κατέστησαν αυτοκέφαλοι κάτω από "ρόδινες" συνθήκες (ειδικά οι πρώτοι!) δεν ψάλλουν τον πολυχρονισμό "Τον Δεσπότην" στην Ελληνική όπως άλλοι Ορθόδοξοι (Ρώσσοι) και μη (Ουκρανοί Ουνίτες), ούτε καν το "Εις πολλά έτη Δέσποτα"...
 

Bασίλης

Παλαιό Μέλος


Πρόκειται περὶ ἀστόχου μιμήσεως τοῦ αὐτοκρατορικοῦ πολυχρονισμοῦ. μίμησις ἀπευθυνομένη εἰς τὸν πατριάρχην πρῶτον καὶ ὕστερα σὲ κάθε ἐπίσκοπον καὶ ἐν τέλει καὶ στοὺς ἱερεῖς. νὰ δοῦμε πότε θὰ ἐπεκταθῇ καὶ στοὺς διακόνους. ὁ πολυχρονισμὸς αὐτὸς (σὲ παραλλαγὲς) συναντᾶται πρὸ τῆς ἁλώσεως, ἀλλὰ χωρὶς τὸ «δέσποτα», τὸ ὁποῖο ἦτο πολιτικὸς κυβερνητικὸς ὅρος (τὸ δεσποτᾶτον τοῦ Μυστρᾶ) καὶ ὄχι ἐκκλησιαστικός.

Αυτή η ερώτηση ήταν βούτυρο στο ψωμί του ’ρχοντα Τυπικάριου.... Σας ευχαριστούμε πολύ!!!!
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Γι᾿ αὐτό καί ὁ μακαρίτης ὁ Καψάσκης εἶχε μελοποιήσει καί ἔψαλλε ἡ χορωδία ἀντί τοῦ Τὸν εὐλογοῦντα τό, ἐκ τῶν ἀναβαθμῶν τοῦ βαρέος ἤχου
Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου, ὡς στελέχη βλέπων τὰ ἔκγονά σου, χαῖρε εὐφραίνου, προσάγων ταῦτα, τῷ Χριστῷ ποιμενάρχα.
Στην απόλυση υπό του Ιερέως είθισται να ψάλλεται (προσωπικά το λέω στο τέλος της απολύσεως και πρό του Δι΄ ευχών...) σύμφωνα με τα Εγκόλπια

Μετά τό Δι᾿ εὐχῶν Δημήτριέ μου.
Σέ ὅλα τά Ἱερατικά καί στά δύο Ἐγκόλπια ἡ ὑπό τοῦ χοροῦ ψαλμωδία τοῦ Τὸν εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡμᾶς, Κύριε, φύλαττε. (μέχρις ἐδῶ ὀρθῶς κατά τό νέον Ἱερατικόν) φαίνεται καθαρά ὅτι εἶναι ἡ ἀπάντηση (ἀντεύχεται/ἀντεπεύχεται) τοῦ λαοῦ/χοροῦ στήν μετά τό Δι᾿ εὐχῶν (ἐκ νέου ἀκόμη μιά) εὐλογία τοῦ ἱερέως ἔχουσα οὕτως:
Ἡ ἁγία Τριάς διαφυλάξοι πάντας ὑμᾶς.​
[Οἱ μετά τό Ἐν εἰρήνῃ προέλθωμεν μεταγενέστερες προσθῆκες στή λειτουργία εἶναι ἕνα πρόβλημα καί μεγάλο θέμα, πού προκαλεῖ πολλές ἀπορίες/ἐρωτήματα καί ἔχει ἐρευνηθεῖ δεόντως.]

Ποῖος εἶπε στούς ψάλτες νά τό ψάλλουν πρωτύτερα καλύπτοντας τήν ἀπόλυση;
Ποῖος εἶπε στούς ψάλτες νά μήν γνωρίζουν καλῶς τήν τάξιν ἀναγραφομένην στά Ἐγκόλπιά τους;
Ποῖος σοβαρός ἱερεύς θέλει νά τοῦ ψάλλουν τέτοια;
Οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν ἱερέων δέν ἔχουν κανένα πρόβλημα. Νά μήν ψαλεῖ ποτέ!


[Στό Συλλειτουργικόν τῆς Σιμωνόπετρας φαίνεται ἡ μοναστηριακή τάξη ἥτις θέλοι τήν πρό τοῦ Δι᾿ εὐχῶν ἀνάγνωση τοῦ λγ΄ ψαλμοῦ, καί οὐδέν ἄλλο.]​

Πρόβλημα ἔχουν κάποιοι πού βρίσκουν εὐκαιρία νά βγάλουν ἀπωθημένα (ἆρά γε γιατί;) ἐναντίον τῶν ἱερέων (ἤ ἀρχιερέων) γιά κάτι πού οὔτε φταῖνε, οὔτε προεκάλεσαν καί ἐκτίθενται κάποιοι, γράφοντες ἐμπαθῶς, καί σχολιάζεται αὐτό. Γράφουν καί ἄλλοι πού οὔτε Ἀναλόγιον κατέχουν, οὔτε ψαλτική πεῖρα ἔχουν. Δέν θέλω νά σχολιάσω καί τήν ἀνοίκειον διαγωγήν, ἐγνωσμένην ἔκπαλαι, θέλουσα ὡρισμένους νά γλύφουσι/κολακεύουσι ἔμπροσθεν καί νά κατηγοροῦσι/ἐμπαίζουσι ὄπισθεν. Κάτι τέτοιοι εἰσήγαγον τούς πολυχρονισμούς. Κάποιος ψάλτης τόλμησε καί μοῦ τό ἔψαλε σέ ἀπόλυση ἑσπερινοῦ!!!! (ἄνευ ἀρτοκλασίας)· δέν χρειάζεται νά σᾶς πῶ τί ἔγινε!!!!!! [Δέν ἔχω ὑπ᾿ ὄψι μου κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο-α γι᾿ αὐτά, γράφω ἐκ πείρας.]

Τό Ψαλτολόγιον, καί ἐκ τοῦ ὀνόματος, «ψαλτοκρατεῖται» καί ἔτσι πρέπει νά εἶναι. Ἡ παρουσία μου πολλάκις ἔχω σκεφθεῖ ὅτι εἶναι παρατονία/παραφωνία, καί αἰσθάνομαι ἄβολα, ὅταν μάλιστα καταλαβαίνω, ὅτι αὐτή γίνεται πρόσκομμα/ἐμπόδιο γιά κάποιους νά ποῦν/γράψουν κι ἄλλα. Διαβάζω γραφόμενα πρό τῆς εἰσόδου μου καί τῆς ἐνεργοῦς παρουσίας μου στό Ψαλτολόγιον καί καταλαβαίνω.

Ἀλλά δέν εἶναι ἔτσι! Οἱ ἐξαιρέσεις δέν χαλοῦν τόν κανόνα. Ἔχει σχολιασθεῖ θετικότατα/εὐμενέστατα ἀπό ἐπισκέπτες/ἀναγνῶστες τοῦ φόρουμ ὁ σεβασμός πού ἀποδίδει ἡ πλειοψηφία τῶν μελῶν σέ ᾿μένα καί ἄλλους, ὄχι στό πρόσωπο ἀλλά στό ἀξίωμα. Τό βλέπετε καί τό διαβάζετε.
Ἐγώ δέν ἔχω καί δέν εἶχα ποτέ προβλήματα μέ ψάλτες. Μόνο ἀγάπη, συμπαράσταση, κατανόηση, καλή συνεργασία. Ἔχω ἐκφρασθεῖ πολλάκις γι᾿ αὐτά ἐδῶ. Καί ἡ εἴσοδός μου στό φόρουμ ἔγινε ἀκριβῶς γιά νά βοηθήσω νά ἀπεγκλωβισθοῦν κάποια εὐγενέστατα, σεβαστά, εὐσεβῆ καί φιλομαθῆ παιδιά ἀπό εὔλογη κατά τήν εὐσέβειά τους ἀπορία (σχετικά μέ τόν μεθέορτο ἑσπερινό πανηγυρίζοντος ναοῦ)· καί γιά νά συνεισφέρω (καί νά λάβω πολλά) σέ θέματα πού ἀφοροῦν στήν, εἴτε τό θέλουμε εἴτε ὄχι, συλλειτουργία μας, ἀλλά καί ἐκ τῆς πρό τῆς ἱερωσύνης ψαλτικῆς μου προϋπηρεσίας.

Καί τά δικά σας ἔτη πολλά!!!​
 

duodim

Δημήτρης Δημητρακόπουλος
π. Μάξιμος;9075 said:
Ἐγώ δέν ἔχω καί δέν εἶχα ποτέ προβλήματα μέ ψάλτες. Μόνο ἀγάπη, συμπαράσταση, κατανόηση, καλή συνεργασία. Ἔχω ἐκφρασθεῖ πολλάκις γι᾿ αὐτά ἐδῶ. Καί ἡ εἴσοδός μου στό φόρουμ ἔγινε ἀκριβῶς γιά νά βοηθήσω νά ἀπεγκλωβισθοῦν κάποια εὐγενέστατα, σεβαστά, εὐσεβῆ καί φιλομαθῆ παιδιά ἀπό εὔλογη κατά τήν εὐσέβειά τους ἀπορία (σχετικά μέ τόν μεθέορτο ἑσπερινό πανηγυρίζοντος ναοῦ)· καί γιά νά συνεισφέρω (καί νά λάβω πολλά) σέ θέματα πού ἀφοροῦν στήν, εἴτε τό θέλουμε εἴτε ὄχι,συλλειτουργία μας, ἀλλά καί ἐκ τῆς πρό τῆς ἱερωσύνης ψαλτικῆς μου προϋπηρεσίας.


Πατέρα Μάξιμε, σας ευχαριστούμε.
Συγχαρητήρια και για τη σελίδα του Ιερού Ναού Ευαγγελιστού Λουκά στο διαδίκτυο.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου

Ποῖος σοβαρός ἱερεύς θέλει νά τοῦ ψάλλουν τέτοια;
Οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν ἱερέων δέν ἔχουν κανένα πρόβλημα. Νά μήν ψαλεῖ ποτέ!


Δυστυχώς πάτερ, δεν ακολουθούν όλοι την δική σας λογική. Σε πανηγυρικό εσπερινό στην ενορία μου ήρθε προσκεκλιμένος κάποιος αρχιμανδρίτης, ο οποίος είχε και το αξίωμα του επίσημου ιεροκήρυκος της Αρχιεπισκοπής (τότε). Κατά την απόλυση, δεν έψαλλα "Τον ευλογούντα" διότι δεν το ψάλλω ποτέ μετά από συνεννόηση με τους ιερείς, κατόπιν αποστολής εγκυκλίου από την τοπική μας εκκλησιαστική αρχή. Ο αρχημανδρίτης μου έκανε παρατήρηση γιατί δεν το έψαλλα και του είπα ότι εκτός του ότι δεν το ψάλλουμε εδώ, υπάρχει και εγκύκλιος που στάλθηκε από την αρχιεπισκοπή επί του θέματος, η οποία το απαγόρευσε (ούτως ή άλλως, το πρώτο δεν μπορεί να θεωρηθεί καν επιχείρημα, όχι όμως και το δεύτερο σωστά; ).
Και η απάντηση του ιεροκήρυκος: Ναι, αλλά όταν έρχεται κάποιος εκπρόσωπος της αρχιεπισκοπής και δει ιεροκήρυξ, πρέπει να λέγεται :eek:. Αφελέστατα του απάντησα: Οι ιερείς του ναού δεν εκπροσωπούν σε κάθε ακολουθία την Αρχιεπισκοπή μας; Και από κει ξεκίνησε ολόκληρη παρεξήγηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι κάποιοι χρησιμοποιούν και τα αξιώματά τους (ως κεκτημένα φυσικά) για να ακούν πολυχρονισμούς κλπ. Από τότε, σε όποιον άλλον έρθει το ψάλλω, αλλά με κρύα καρδιά. Όχι προς ασέβεια στα πρόσωπα και τους θεσμούς, αλλά διότι πράττω παρατυπία εν γνώση μου.
 

Π. Δαβίδ

Γενικός συντονιστής
Πριν από αρκετά χρόνια έκανα εσπερινό Σαββατόβραδο και μετά το "Σοφία" λέω "ευλόγησον" ο νεαρός ιερέας μου έκανε παρατήρηση να λέω "ευλόγησον πάτερ" διότι το εγκόλπιο σίγουρα έκανε λάθος! :mad:

Από τότε όταν ήταν η εφημερία του πάντα κάτι μου τύχαινε το Σαββατόβραδο και δεν μπορούσα να πάω στον εσπερινό! :rolleyes:
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος


Ἡ ἐπιφύλαξή μου εἶναι ὅτι οἱ μαρτυρίες (χφ. Κρυπτοφέρρης Γ.Β.VII εὐχολόγιον ι' αἰ. ἔκδ. Ἀνάλεκτα Βλατάδων 36 σ. 92, τυπικὸν Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σ. 282, Dmitrievskij τ. 1 σ. 892, τ. 2 σσ. 15,1019) δὲν συμπίπτουν ἀπόλυτα.
Ἡ διάταξη τῆς ἱεροδιακονίας τοῦ ἁγίου Φιλοθέου τοῦ κοκκίνου (1342-1347) ἔχει Εὐλόγησον (P.G. τ. 154 στ. 757Α καὶ Μέγα Εὐχολόγιο ἔκδ. Ἀστὴρ σ. 7).
 
Last edited:

serafeim99

Νέο μέλος
Δυστυχώς πάτερ, δεν ακολουθούν όλοι την δική σας λογική. Σε πανηγυρικό εσπερινό στην ενορία μου ήρθε προσκεκλιμένος κάποιος αρχιμανδρίτης, ο οποίος είχε και το αξίωμα του επίσημου ιεροκήρυκος της Αρχιεπισκοπής (τότε). Κατά την απόλυση, δεν έψαλλα "Τον ευλογούντα" διότι δεν το ψάλλω ποτέ μετά από συνεννόηση με τους ιερείς, κατόπιν αποστολής εγκυκλίου από την τοπική μας εκκλησιαστική αρχή. Ο αρχημανδρίτης μου έκανε παρατήρηση γιατί δεν το έψαλλα και του είπα ότι εκτός του ότι δεν το ψάλλουμε εδώ, υπάρχει και εγκύκλιος που στάλθηκε από την αρχιεπισκοπή επί του θέματος, η οποία το απαγόρευσε (ούτως ή άλλως, το πρώτο δεν μπορεί να θεωρηθεί καν επιχείρημα, όχι όμως και το δεύτερο σωστά; ).
Και η απάντηση του ιεροκήρυκος: Ναι, αλλά όταν έρχεται κάποιος εκπρόσωπος της αρχιεπισκοπής και δει ιεροκήρυξ, πρέπει να λέγεται :eek:. Αφελέστατα του απάντησα: Οι ιερείς του ναού δεν εκπροσωπούν σε κάθε ακολουθία την Αρχιεπισκοπή μας; Και από κει ξεκίνησε ολόκληρη παρεξήγηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι κάποιοι χρησιμοποιούν και τα αξιώματά τους (ως κεκτημένα φυσικά) για να ακούν πολυχρονισμούς κλπ. Από τότε, σε όποιον άλλον έρθει το ψάλλω, αλλά με κρύα καρδιά. Όχι προς ασέβεια στα πρόσωπα και τους θεσμούς, αλλά διότι πράττω παρατυπία εν γνώση μου.

E καλα πια και εσεις.απο ευγενεια για να τον τιμησετε τον ανθρωπο δεν το λεγατε?.γιορτη ειχατε, καντε λιγη αγαπη.ολοι πια με το τυπικο στο χερι
ειστε.? εγω παντως οταν πρωτοδιοριστηκα στην ενορια που ειμαι τωρα και ειπα στους ψαλτες να μην το λενε παραπονεθηκαν καποιοι που ειχαν ερθει απο την παλια μου ενορια και ειπαν στους ψαλτες "αν δεν τον αγαπατε εσεις να του πειτε να γυρισει πισω..." αν λενε τον ευλογουντα οι ψαλτες νομιζουν τον ιερεα για εγωιστη, αν δεν τον λενε νομιζουν οτι ο ιερεας ειναι ταχα ψευτο-ταπεινος, αρα να το λετε για να δειξετε οτι τιμαται τον συνεργατη εφημεριο σας.:wink::wink:
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
E καλα πια και εσεις.απο ευγενεια για να τον τιμησετε τον ανθρωπο δεν το λεγατε?.γιορτη ειχατε, καντε λιγη αγαπη.ολοι πια με το τυπικο στο χερι
ειστε.? εγω παντως οταν πρωτοδιοριστηκα στην ενορια που ειμαι τωρα και ειπα στους ψαλτες να μην το λενε παραπονεθηκαν καποιοι που ειχαν ερθει απο την παλια μου ενορια και ειπαν στους ψαλτες "αν δεν τον αγαπατε εσεις να του πειτε να γυρισει πισω..." αν λενε τον ευλογουντα οι ψαλτες νομιζουν τον ιερεα για εγωιστη, αν δεν τον λενε νομιζουν οτι ο ιερεας ειναι ταχα ψευτο-ταπεινος, αρα να το λετε για να δειξετε οτι τιμαται τον συνεργατη εφημεριο σας.:wink::wink:

Αγαπητέ serafeim99, ήλπιζα να γίνει κατανοητό από το μήνυμά μου, η πραγματική μου πρόθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αναφέρω κάπου ότι έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο αυτόν, ή ακόμη περισσότερο με τους ιερείς που λειτουργούμε κάθε Κυριακή; Όπως προέγραψα, η παρατήρηση από τον εν λόγω Αρχιμανδρίτη, έγινε μετά το πέρας της ακολουθίας, εάν μου έλεγε κάποιος εκ των ιερέων ή έστω ένας επίτροπος πριν την απόλυση να πω "τον ευλογούντα" θα το έκανα, όπως και για όλους. Όμως κατόπιν εορτής να με παρατηρήσουν επειδή τήρησα το νόμο, είναι πιστεύω λίγο άδικο, εσείς τι λέτε;

Εάν η Αρχιεπισκοπή δεν θέλει να τηρείται κάτι τέτοιο, γιατί στέλνει εγκύκλειο απαγορεύοντας τη συγκεκριμένη αναφορά; Ας μην το κάνει εξ αρχής. Δεν έχει να κάνει με το τι αισθάνομαι εγώ για τον κάθε κληρικό.

Και για πέστε μου, εάν εγώ έλεγα στην ακολουθία αυτή "Τον ευλογούντα" και μετά μου έκανε επίπληξη ο Αρχιμανδρίτης γιατί το είπα, εφόσον έχει επισήμως απαγορευτεί, πια θα ήταν μετά η θέση μου;
Εγώ ξέρω ότι ακόμη και η ζούγκλα, έχει τους νόμους της όποιοι κι αν είναι αυτοί, αλλά τους τηρεί.

Εδώ λοιπόν δύο υποθέσεις υπάρχουν: Ή η Αρχιεπισκοπή συντάσσει κανόνες προς το θεαθήναι τοις ανθρώποις, ή οι κανόνες αυτοί ισχύουν για τους πολλούς, ενώ εξαιρούνται οι ολίγοι και εκλεκτοί.

350 μέρες τον χρόνο ψάλλω σε ακολουθίες, θα με πείραζε να ψάλλω μία ακόμη φράση; Καταλάβετέ το, δεν είναι θέμα ούτε αγένειας, μίσους και αντιπάθειας, ούτε τεμπελιάς και φωνητικής οικονομίας, αλλά θέμα απαξίωσης των κανόνων από τους ίδιους τους δημιουργούς τους.
 

konstantinou

Γιώργος Ν. Κωνσταντίνου
Ἔχει σχολιασθεῖ θετικότατα/εὐμενέστατα ἀπό ἐπισκέπτες/ἀναγνῶστες τοῦ φόρουμ ὁ σεβασμός πού ἀποδίδει ἡ πλειοψηφία τῶν μελῶν σέ ᾿μένα καί ἄλλους, ὄχι στό πρόσωπο ἀλλά στό ἀξίωμα. Τό βλέπετε καί τό διαβάζετε.

Έτσι είναι π. Μάξιμε. Όλοι κάτι "κλέβουμε" από τα προσφερόμενά σας. Σας ευχαριστούμε.
 

dkalpakidis

Dimitrios Kalpakidis
Οἱ πλεῖστοι ἐκ τῶν ἱερέων δέν ἔχουν κανένα πρόβλημα. Νά μήν ψαλεῖ ποτέ!

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου (εδώ και δυό μήνες δηλαδή) δεν ψάλλουμε κατά την απόλυση το "Τον ευλογούντα..." παρά μόνο προ της Απολύσεως και μετά το "Δόξα σοι ο Θεός..." το "Δόξα Και νυν... Κύριε ελέησον (γ') Πάτερ Άγιε Ευλόγησον".
Πρόβλημα δεν υπήρξε.
Το συμπέρασμα που έβγαλα είναι ότι αυτές οι "μίξεις" φωνών εκείνη την ώρα καλύπτοντας την φωνή του Ιερέως κλπ. συμβάλει στην "αταξία" και την "βιασύνη" που υπάρχει από όλους εκείνη την στιγμή.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
...υπάρχει και εγκύκλιος που στάλθηκε από την αρχιεπισκοπή επί του θέματος, η οποία το απαγόρευσε...
Μποροῦμε, ἀγαπητέ Χρῆστο, νά ἔχουμε κάποια στιγμή αὐτήν τήν Ἐγκύκλιο, γιά νά δοῦμε τό σκεπτικό; Θά ἔχει ἐνδιαφέρον.

Υ.Γ. Ὁ Χρῆστος Τσακίρογλου ἀναφέρεται στήν Ἀρχιεπισκοπή Κρήτης.

 

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
Θα επαναλάβω κι εγώ την ως άνω έκκληση. Είναι ένα θέμα σοβαρό που χρειάζομαι άμεσα το κείμενο αυτό. Συνέβη κάτι σοβαρότατο και θέλω επιχειρήματα για την τάξη αυτή. Όπως, επίσης, θα παρακαλούσα να αναφερθεί, ει δυνατόν, και η προέλευση του κειμένου του κ. Ανατολικιώτη, στην περίπτωση που είναι παράθεση από άλλο κείμενο (διότι στο forum του σαν παράθεση μπαίνει και η γλώσσα είναι ιδιάζουσα).
 
Last edited:

dimskrekas

Δημήτρης Σκρέκας
... Όπως, επίσης, θα παρακαλούσα να αναφερθεί, ει δυνατόν, και η προέλευση του κειμένου του κ. Ανατολικιώτη, στην περίπτωση που είναι παράθεση από άλλο κείμενο (διότι στο forum του σαν παράθεση μπαίνει και η γλώσσα είναι ιδιάζουσα).

Γιάννη,

Το κμν είναι του φάσκοντος γηράσκειν και αεί διορθούσθαι...

Δ.
 
Στη εκκλησία που ψέλνω έχουμε συνεννοηθεί με τον ιερέα για να μην καλύπτει ο ένας τον άλλον, να λέμε "Τον ευλογούντα" ακριβώς μετά το "Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης", οπότε κάνει μία μικρή παύση ο ιερέας και σαν τελειώνω, κλείνει την απόλυση με την αναφορά του εορτάζοντος Αγίου κλπ. Ίσως η χρήση του να μην είναι σωστή από τυπικής απόψεως, σίγουρα όμως (και εφόσον δεν υπάρχει "μίξη" φωνών, λέγοντας άλλα η μία από την άλλη) δεν θεωρώ ότι αποτελεί και τόσο μεγάλη παρατυπία, όπως π.χ. η μη χρήση Τυπικών και Μακαρισμών την Κυριακή.
Τα παρακάτω αφιερωμένα στον πάτερ Μάξιμο ως ένα ευχαριστώ για την προσφορά του στο φόρουμ.
 

Attachments

  • toneylogoynta.pdf
    36.3 KB · Views: 267
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Τα παρακάτω αφιερωμένα στον πάτερ Μάξιμο ως ένα ευχαριστώ για την προσφορά του στο φόρουμ.
Σ᾿ εὐχαριστῶ πάρα πολύ!!!
Ὅσο γιά τήν εὐχή, δείχνει τήν καλή σου τήν καρδιά. Ἀλλά δέν πρόκειται νά γίνει ποτέ αὐτό. Ἄλλωστε ὑφίσταται μιά προϋπόθεση γι᾿ αὐτό, ἡ ὁποία διευρύνθηκε ὡς δυνατότητα ἀπό τό τουρκικό κράτος, καί μαθαίνω ὅτι πολλοί σπεύδουν νά τήν ἐκπληρώσουν, κάτι πού δέν θά ἔκανα. Ἀλλά ἄς μήν ξεφεύγω ἐγώ...

Καί πάλι σ᾿ εὐχαριστῶ καί ἤθελα νά σοῦ πῶ, ὅτι παρά τό ὅτι μᾶς «ἀργιεύεις» ἐδῶ, καί παρά τό ὅτι σέ ἔχω ἀκούσει ὁμιλοῦντα, ἐξ αἰτίας ὅμως τῶν «ἀγριεμάτων», ἐξεπλάγην θετικότατα μέ τήν γλυκύτητα καί ἠρεμία τῆς φωνῆς σου στήν ἠχογράφηση πού ἀνέβασες τελευταῖα.

Νά εἶσαι καλά!
Καί καλή «λευτεριά» στή γυναῖκα σου!!!


 
Top