«Ταμείον Ανθολογίας», Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Θεοδώρου Φωκαέως, Κωνσταντινούπολη, 2η έκδοση, τ. Α΄ και Β΄ (1834)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, 1777-1822.
Ταμείον Ανθολογίας: περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν εσπερινού, όρθρου, λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρυ Αναστάσεως μετά τινων καλλοφωνιοκών ειρμών εν τέλει.. /παρά του εφευρέτου της ρηθείσης μεθόδου διδασκάλου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν διαιρεθείσαν εις τόμους δύω.
Νυν δεύτερον εκδοθείσαν εις τύπον μετά προσθήκης πολλών ετέρων, εκτος των Ανοιξανταρίων παρά Θεοδώρου Παπα Παράσκου Φωκαέως.
Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ της Τυπ. Κάστρου εις Γαλατάν, 1834.​

Ἀπό τήν Ἀνέμη σέ δύο τόμους [ἐδῶ]

Σημ.: Τό ἔχει καί ὁ Δημ. Κουμπαρούλης στήν ἱστοσελίδα του [ἐδῶ] στό Βιβλιοθήκη / Library.


 

kostaeri

Μπουσδέκης Κώστας
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, 1777-1822.
Ταμείον Ανθολογίας: περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν εσπερινού, όρθρου, λειτουργίας, Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρυ Αναστάσεως μετά τινων καλλοφωνιοκών ειρμών εν τέλει.. /παρά του εφευρέτου της ρηθείσης μεθόδου διδασκάλου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου.
Ταμείον Ανθολογίας περιέχον άπασαν την εκκλησιαστικήν ενιαύσιον ακολουθίαν διαιρεθείσαν εις τόμους δύω.
Νυν δεύτερον εκδοθείσαν εις τύπον μετά προσθήκης πολλών ετέρων, εκτος των Ανοιξανταρίων παρά Θεοδώρου Παπα Παράσκου Φωκαέως.
Εν Κωνσταντινουπόλει: Εκ της Τυπ. Κάστρου εις Γαλατάν, 1834.​

Ἀπό τήν Ἀνέμη σέ δύο τόμους [ἐδῶ]

Σημ.: Τό ἔχει καί ὁ Δημ. Κουμπαρούλης στήν ἱστοσελίδα του [ἐδῶ] στό Βιβλιοθήκη / Library.

Ευχαριστούμε.

Το πρωτότυπο το έχει κανείς? 1η εκδοση/?????
 

V_Zacharis

Παλαιό Μέλος
Μιλάς για αυτό το έργο; Αυτή είναι η πρώτη έκδοση.

Αν αναφέρεσαι στο "...Νυν δεύτερον εκδοθείσαν εις τύπον...", ο Φωκαεύς μετράει ως πρώτη (έκδοση) την ανθολογία του 1824 αλλά σε εξήγηση Χουρμουζίου. Δεν πρόκειται όμως για τα ίδια ακριβώς έργα.

Αυτή έχει επανεκδοθεί από τον Ρηγόπουλο πρόσφατα. Ενώ η του Γρηγορίου του 1834 δεν έχει επανεκδοθεί.

Ευχαριστώ.

Υ.Γ.
...με πρόλαβε ο Shota...:D
 
Last edited:

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Ὅπως τά λέει ὁ Βασίλης καί ἔδειξε ὁ Shota.
Πρέπει νά σᾶς ἀποκαλύψω, ὅτι κατευθύνθηκα στήν παρουσίαση αὐτοῦ τοῦ ἔργου, καθώς διάβασα ἀναφορά αὐτοῦ τοῦ ἔργου σ᾿ αὐτό τό θέμα
Νέον Ταμείον Μουσικής Ανθολογίας 1890 Γ. Χαλιορή
στό ὁποῖο θά γράψω μετά.
Ἐπίσης διάβασα ἀναφορά αὐτοῦ τοῦ ἔργου καί σ᾿ αὐτό τό θέμα
«Ταμείον Ανθολογίας» Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου 1846
ὅπου ἔχουμε μιά αὐτοτελῆ ἔκδοση τό 1845 μέ διασκευή τῶν μελωδιῶν ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Πρωτοψάλτη καί τόν Α΄ Δομέστικο Στέφανο.

Ἡ παροῦσα ἔκδοση μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως εἶναι ἐπανέκδοση τῆς πρώτης ὑπό Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, μέ ὁρισμένες ὅμως ἀναθεωρήσεις καί προσθῆκες.

Οἱ Ἐκδόσεις Β. Ρηγοπούλου ἐπανεκδίδουν καί τήν τοῦ Κωνσταντίνου καί τήν τοῦ Χουρμουζίου σέ δύο διαφορετικές ἐκδόσεις ἀντίστοιχα· πρβλ. [ἐδῶ] κι [ἐδῶ].


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Πρώτη ἔκδοση σέ δύο τόμους (1824) εἶναι αὐτή πού ἔχει ἡ βιβλιοθήκη Πέργαμος ἀπό τήν βιβλιοθήκη Ψάχου, ὅπως ἔδειξε ὁ Shota.
Ἐγώ θέλω νά συμπληρώσω ὅτι τίς πληροφορίες ἔλαβα ἀπό τήν Εἰσαγωγή τοῦ ἔργου τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀλυγιζάκη, Μελωδήματα Ἀσκήσεων Λειτουργικῆς, σελ. 28, ὅπου γράφει ὅτι ἡ ἔκδοση τοῦ 1834 ἦταν ἡ πρώτη, μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως, ἀπό τρεῖς πού ἀκολούθησαν καί ὅτι τό ἔργο ἐκδόθηκε συνολικά ἕξι φορές (προσμετρᾶται καί ἡ αὐτοτελής ἔκδοση τοῦ 1845 ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Πρωτοψάλτη). Στή συνέχεια γράφει ὅτι οἱ Ἐκδόσεις Β. Ρηγοπούλου τό 1978 παρουσιάζουν ἀναστατικά τήν τελευταία ἔκδοση τοῦ 1869.

Ὁπότε (σύμφωνα μέ αὐτά καί ἄλλα πού διάβασα) ἔχουμε:
Α΄: 1824 (Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος)
Β΄: 1834 (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως)
Γ΄: 1837 (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως)
Δ΄: 1845 (Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου)
Ε΄: 1851 (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως μόνον ὁ Α΄ τόμος)
ΣΤ΄: 1869 (Θεοδώρου Φωκαέως)​

Ἐσεῖς ἔχετε περισσότερη πρόσβαση σέ βιβλιογραφία.

 
Last edited:

ybulbu

Μπουλμπουτζής Ιωάννης
μέ τήν ἐπιμέλεια τοῦ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως
Πρός αποφυγήν παρεξηγήσεως, ο Γρηγόριος είχε ήδη κοιμηθεί από το 1921 (ή 1920; Δεν θυμάμαι ακριβώς.) Είμαι σε θέση να γνωρίζω πως ο Φωκαέας στις εκδόσεις του έβαζε χέρι. Δεν ξέρω αν έγινε το ίδιο και εδώ, που είναι μία από τις πρώτες του εκδόσεις και φέρει το όνομα του Γρηγορίου. Πάντως, επειδή το καλοκαίρι έτυχε να συγκρίνω ο ίδιος κάποιο χερουβικό της Πανδέκτης με αυτό των χειρογράφων του Γρηγορίου, δεν υπήρχαν διαφορές. Υπήρχαν εντονότατες διαφορές, όμως, σε άλλες εκδόσεις μαθημάτων του Γρηγορίου από τον Φωκαέα και κυρίως στα τραγούδια της Πανδώρας, κάποια από τα οποία βρήκα σε απλούστερη κατά πολύ μορφή στην Γεννάδειο βιβλιοθήκη να αποδίδονται από τον αντιγραφέα στον Γρηγόριο. Ενδιαφέρον θα είχε να μάθουμε αν πράγματι είναι απαράλλακτη η εξήγηση του Γρηγορίου στην έκδοση του Ταμείου, όπως και στην Πανδέκτη. Πολλά θα προσφέρει μια αντιπαραβολή των κειμένων από τους έχοντες τακτική πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Ψάχου.
 

tsak77

Χρῆστος Τσακίρογλου
Πρός αποφυγήν παρεξηγήσεως, ο Γρηγόριος είχε ήδη κοιμηθεί από το 1921 (ή 1920; Δεν θυμάμαι ακριβώς.)
Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης ο Λευΐτης (1777-1821)

Φίλιππου Οικονόμου: "Βυζαντινή Εκκλησιαστική μουσική και ψαλμωδία".
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Εὐχαριστῶ.
Συμπλήρωσα τό #8 μέ ἄλλα πού διάβασα.

 
Last edited:

Stathis

Ευστάθιος Μεντζάς
Πρός αποφυγήν παρεξηγήσεως, ο Γρηγόριος είχε ήδη κοιμηθεί από το 1921 (ή 1920; Δεν θυμάμαι ακριβώς.) Είμαι σε θέση να γνωρίζω πως ο Φωκαέας στις εκδόσεις του έβαζε χέρι. Δεν ξέρω αν έγινε το ίδιο και εδώ, που είναι μία από τις πρώτες του εκδόσεις και φέρει το όνομα του Γρηγορίου. Πάντως, επειδή το καλοκαίρι έτυχε να συγκρίνω ο ίδιος κάποιο χερουβικό της Πανδέκτης με αυτό των χειρογράφων του Γρηγορίου, δεν υπήρχαν διαφορές. Υπήρχαν εντονότατες διαφορές, όμως, σε άλλες εκδόσεις μαθημάτων του Γρηγορίου από τον Φωκαέα και κυρίως στα τραγούδια της Πανδώρας, κάποια από τα οποία βρήκα σε απλούστερη κατά πολύ μορφή στην Γεννάδειο βιβλιοθήκη να αποδίδονται από τον αντιγραφέα στον Γρηγόριο. Ενδιαφέρον θα είχε να μάθουμε αν πράγματι είναι απαράλλακτη η εξήγηση του Γρηγορίου στην έκδοση του Ταμείου, όπως και στην Πανδέκτη. Πολλά θα προσφέρει μια αντιπαραβολή των κειμένων από τους έχοντες τακτική πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Ψάχου.

Απο μια συντομη ματια στα χερουβικα της εβδομαδος του Πετρου στο εν λογω ταμειο ανθολογιας του Γρηγοριου (που ανεβηκε) και στη Μουσικη πανδεκτη Ιωαννου Λαμπαδ. κ Στεφανου α δομεστικου,

υπάρχουν μικροδιαφορες...
Στην πραγματικοτητα μιλάμε για καποιες λιγο διαφορετικες προσεγγισεις των ιδιων μουσικων θεσεων. Η πανδεκτη ειναι πιο αναλυτικη.
 

Shota

Παλαιό Μέλος

Ὁπότε (σύμφωνα μέ αὐτά καί ἄλλα πού διάβασα) ἔχουμε:
Α΄: 1824 (Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος)
Β΄: 1834 (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως)
Γ΄: 1837 (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως)
Δ΄: 1845 (Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου)
Ε΄: 1851 (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως μόνον ὁ Α΄ τόμος)
ΣΤ΄: 1869 (Θεοδώρου Φωκαέως)​

Υπάρχει μια άλλη έκδοση (του έτους 1838), του Ιωάννου Λαμπαδαρίου και του Στέφανου Δομέστικου. Στο περιεχόμενο διαφέρει κάπως από τις προγενέστερες εκδόσεις.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Τί νά πῶ, ὅ,τι διάβαζα ἔγραφα...
Κατά σύμπτωσιν, ὅταν διάβασα τό μήνυμά σου, ἐκείνη τήν ὥρα διάβαζα τήν βιβλιογραφία στή διατριβή τοῦ κ. Γρ. Ἀναστασίου καί μέλους τοῦ φόρουμ, ὅπου παραθέτει: Ταμεῖον Ἀνθολογίας (κ.λπ.) ἐξήγηση Γρηγορίου καί Χουρμουζίου καί προσθήκη πολλῶν νέων μαθημάτων ὑπό Θεοδώρου Φωκαέως, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε τόν Α΄ τόμο στήν ΚΠολη καί στήν τυπογραφία τοῦ Μωϋσῆ δέ Κάστρου τό 1851, τόν Β΄ τό ἴδιο ἔτος καί τόν Γ΄ τό 1854, ἐνῶ ἐγώ εἶχα βρεῖ καί ἔγραφα
Ε΄: 1851 (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως μόνον ὁ Α΄ τόμος)

.............

Σημ.: Ἀναφέρεται δέ ὡς τετάρτη ἔκδοση.

 
Last edited:

Shota

Παλαιό Μέλος

Τί νά πῶ, ὅ,τι διάβαζα ἔγραφα...
Κατά σύμπτωσιν, τήν ὥρα πού διάβασα τό μήνυμά σου, διάβαζα τήν βιβλιογραφία στή διατριβή τοῦ κ. Γρ. Ἀναστασίου καί μέλους τοῦ φόρουμ, ὅπου παραθέτει: Ταμεῖον Ἀνθολογίας (κ.λπ.) ἐξήγηση Γρηγορίου καί Χουρμουζίου καί προσθήκη πολλῶν νέων μαθημάτων ὑπό Θεοδώρου Φωκαέως, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε τόν Α΄ τόμο στήν ΚΠπολη καί στήν τυπογραφία τοῦ δε Κάστρο τό 1851, τόν Β΄ τό ἴδιο ἔτος καί τόν Γ΄ τό 1854, ἐνῶ ἐγώ εἶχα βρεῖ καί ἔγραφα
Ε΄: 1851 (Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καί Θεοδώρου Φωκαέως μόνον ὁ Α΄ τόμος)

.............Ο Φωκαεύς πέθανε το 1851, ο Β΄ καί Γ΄ τόμος εκδόθηκαν από τον υιό του Κωνσταντίνο μετά τον θάνατο του Φωκαέως.
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ο Φωκαεύς πέθανε το 1851, ο Β΄ καί Γ΄ τόμος εκδόθηκαν από τον υιό του Κωνσταντίνο μετά τον θάνατο του Φωκαέως.
Σωστός!
Τώρα πρόσεξα, ὅτι στόν Β΄ (1851) καί τόν Γ΄ (1854) γράφει: «νῦν τέταρτον ἐκδίδεται [...] εἰς τόμους τρεῖς, ὧν ὁ μέν Α΄ ἐξεδόθη παρά τοῦ ἰδίου, οἱ δέ λοιποί, ἀποθανόντος ἐκείνου, παρά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Κωνσταντίνου [...]».


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής

Shota,
Τήν ἔκδοση τοῦ 1869, πού γράφει ὁ κ. Ἀλυγιζάκης, ποιός τήν ἔκανε;


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
Ο Μηνάς Δομένικος.
Εὐχαριστοῦμε.

Μηνάς Δομένικος, μουσικός εμπειρότατος, γαμβρός του ονομαστού μουσικοδιδασκάλου Θεοδώρου του Φωκαέως. Απεβίωσε προ εικοσιπενταετίας εν Αθήναις. Τω 1872 εξητήσατο την άδειαν παρά της ιεράς Συνόδου της Ελλάδος όπως μετατυπώση υπό τον τίτλον «Νέα Μουσική Κυψέλη», μoυσικόν βιβλίoν, περιέχον το υπό του Φωκαέως εκδοθέν Δοξαστάριον του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου και απάντων των Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών Πέτρου του Πελοποννησίου.
Ἀπό ἐδῶ.

Ταμείον Ανθολογίας. Περιέχον άπασαν την Εκκλησιαστικήν ενιαύσιον Ακολουθίαν Εσπερινού, Όρθρου, Λειτουργίας Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως...Νυν δε μετατυπούνται το έκτον απαραλλάκτως μετά τινων προσθηκών υπό Μηνά Δομενίκου.Τόμ. A'. - Θεόδωρος Φωκαεύς.
Ἀπό ἐδῶ.


 

neoklis

Νεοκλής Λευκόπουλος, Γενικός Συντονιστής
Ο Β΄τόμος, έκδοση του 1834, ανέβηκε και από τον Σύλλογο Ιεροψαλτών Χαλκιδικής, εδώ.
 
Top