«Σύνοψις Καλοφωνικών Ειρμών», Ιωάννου Λαμπαδαρίου, Κωνσταντινούπολη, επίτομη (1842)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἀπό ἐδῶ μπορεῖτε νά κατεβάσετε τό Μουσικόν Βιβλίον ἐκδοθέν παρά Ἰωάννου Λαμπαδαρίου τῷ 1842, ἐν Κωνσταντινουπόλει,
ΣΥΝΟΨΙΣ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΙΡΜΩΝ​

Περιλαμβάνει τά ἑξῆς μαθήματα:

Πέτρου Μπερεκέτου

Ὤ θείας, ὤ φίλης
Ἡ τρίφωτος οὐσία
Ἐν τῇ βροντώςῃ
Τὴν σὴν εἰρήνην
Συνέχομαι πάντοθεν
Ἐν βυθῷ κατέστρωσε
Λατρεύειν ζῶντι Θεῷ
Ἐσείσθησαν λαοὶ
Στένω ἐκ βαθέων
Θεὸν ἀνθρώποις
Χαῖρε νύμφη φαεινὴ
Πᾶσαν τὴν ἐλπίδα μου
Ἄγγελοι καὶ οὐρανοὶ
Πῶς σου τὴν χάριν

Γεωργίου Κρητός

Νῦν πάντα πεπλήρωται
Τὴν δέησίν μου δέξαι

Ἰακώβου Πρωτοψάλτου

Νῦν ἠρετίσω

Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν

Παντάνασσα

Παναγιώτου Χαλάτζογλου

Ἔφριξε γῆ

Δανιήλ Πρωτοψάλτου

Μνήσθητι Δέσποινα κᾀμοῦ

Βαλασίου Ἱερέως

Μὴ τῆς φθορᾶς

Ἰωάννου Λαμπαδαρίου

Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη
Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου​

Ἐπίσης περιλαμβάνει:

Κρατήματα
Χερουβικά κατ᾿ ἦχον τῆς ἑβδομάδος
ᾈσματικόν νεκρώσιμον καί Ἀκολουθία Νεκρώσιμος
ᾨδαί Πατριαρχῶν 
Last edited:
Top