«Ο Τέρπανδρος: Μουσικόν πόνημα», Αθ. Σακελλαριάδου, Αθήναι 1881

dimitrios.zaganas

Παλαιό Μέλος
#1
Πλήρης τίτλος: Ο Τέρπανδρος, Μουσικόν πόνημα, Πολυχρονισμούς της Α. Μ. του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Α' και άλλα τινά περιέχον, κατά νόμους παντή νέους μελοποιηθείς υπό Αθανασίου Σακελλαριάδου, Θεσσαλού, εκδίδοται δε νυν το πρώτον υπό Σπυρίδωνος Κουσολίνου, βιβλιοπώλου. Εν Αθήναις. Εκ του τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1881.

Υπάρχει στην Ψηφιοθήκη του Α.Π.Θ. (απευθείας σύνδεσμος ΕΔΩ). Το συγκεκριμένο αντίτυπο (από τη Συλλογή Ν. Πολίτη) φέρει ιδιόχειρο αφιέρωση του συγγραφέως στον τότε Υπουργό Εκκλησιαστικών και δημοσίας Εκπαιδεύσεως (1886-1889), Π. Μανέτα.

Προηγείται σύντομη θεωρητική επεξήγηση αντιστοίχισης των ήχων με τους αρχαίους τόνους (15 στον αριθμό), στους οποίους είναι μελοποιημένος ο Πολυχρονισμός του Βασιλέως Γεωργίου του Α' (Μέρος Α').
Στο Β' Μέρος δημοσιεύονται επιλεγμένες συνθέσεις του Αθ. Σακελλαριάδου, ήτοι: σύντομη Δοξολογία (βαρύς εναρμόνιος), Χερουβικό (α'), Λειτουργικά (πλ. δ'), Άξιον εστί (πλ. δ' μικτός), Κοινωνικό «Αινείτε» (άγια).
 
Top