«Εὐλογήσατε τὸν Κύριον» μαΐστορος Ἰωάννου Κουκουζέλη - στίχος «εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων»


Εὐλογήσατε τὸν Κύριον: στίχος ἀπὸ τὸν Λατρινὸ πολυέλεο «εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων». Μέλος τοῦ βυζαντινοῦ μαΐστορος Ἰωάννη Κουκουζέλη τοῦ Παπαδόπουλου (ἀρχὲς 14ου αἰ.). Ἦχος πρῶτος.

Ψάλλει ὁ Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ με χοράρχη τον Κωνσταντῖνο Ἀγγελίδη. Στὸ λέγε ὁ Κωνσταντῖνος Τρύφωνος. (ἠχογράφηση 2020)

«Ὁ στίχος «Εὐλογήσατε τὸν Κύριον...», μελοποιημένος ἀπὸ τὸν πολυγραφώτερο Βυζαντινὸ μαΐστορα καὶ μελουργό, ἅγιο Ἰωάννη Κουκουζέλη, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀξιοζήλευτη μελικὴ ἰσορροπία καὶ ἀνήκει στὴν εὐρύτερη βυζαντινὴ σύνθεση τοῦ πολυελέου, ποὺ ὠνομαζόταν «Λατρινὸς» καὶ ψαλλόταν «ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».»
- Ὁ Καθηγούμενος Δοχειαρίου Αμφιλόχιος
 
Top