«Εἰσακήκοα [Κύριε] τὴν ἀκοὴν» Καταβασία δ΄ ωδής Κυριακής Τυφλού και Ειρμός α΄ Κανόνος Αναλήψεως

Στὶς καταβασίες τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ (ᾠδὴ δ´) τὸ σωστὸ εἶναι "Εἰσακήκοα, Κύριε, τὴν ἀκοὴν τῆς δυναστείας τοῦ σταυροῦ σου" ἢ "Εἰσακήκοα, τὴν ἀκοὴν τῆς δυναστείας τοῦ σταυροῦ σου";
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν τῆς δυναστείας τοῦ σταυροῦ, ὡς παράδεισος ἠνοίγη δι' αὐτοῦ, καὶ ἐβόησα· δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε»

(χφφ. παρακλητικὲς Paris. Suppl. gr. 1155 θ’ αἰ. φ. 58v, Σινὰ 776 θ’-ι’ αἰ. φ. 22r, Σινὰ 793 ι’-ια’ αἰ. φ. 180v, χφφ. εἱρμολόγια Μ. Λαύρας Β-32 τέλη ι’ αἰ. φ. 160v, ἁγ. Σάβα 83 ια’ αἰ. φ. 120v, Διονυσίου 95 ιβ’ αἰ. φ. 15r).«Εἰσακήκοα τὴν ἀκοὴν»

(χφφ. πεντηκοστάρια Σινὰ 755 ι’ αἰ. φ. 190r, Σινὰ 736 τοῦ ἔτους 1028 φ. 283v, Reg. gr. Pio. II. 30 ια’ αἰ. φ. 242v, Reg. gr. Pio. II. 31 ια’ αἰ. φ. 57v, Σινὰ 759 ια’ αἰ. φ. 148v).
 
Last edited:
Top