«Δούλοι Κύριον», Ήχος Πλ. Δ', Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος

Top