«Αλληλούια» (όταν δεν ψάλλεται «Θεός Κύριος»)

Top