Μ. Εβδομάδα 2013

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#1
Χριστός ανέστη, χρόνια πολλά και ευλογημένα!
Ανεβάζω κάποιες ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Μ.Εβδομάδα εν ώρα ακολουθίας.
1. Κυριακή των Βαίων πρωί.
 

Attachments

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#2
....
Χριστός ανέστη, χρόνια πολλά και ευλογημένα!
Ανεβάζω κάποιες ηχογραφήσεις που πραγματοποιήθηκαν την Μ.Εβδομάδα εν ώρα ακολουθίας.
1. Κυριακή των Βαίων πρωί.
 

Attachments

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#6
1ο μέρος:
1.Άρχοντες λαών
2.Τας αισθήσεις ημών
3.'Εδραμε λέγων ο Ιούδας
4.Δόξα...Και νυν...Ον έτεκες Παρθένε ανερμηνεύτως
5.Εν τω δείπνω σου
6.Εις τριάκοντα αργύρια Κύριε
7.Γρηγορείτε και προσεύχεσθε
8.Εν τω δείπνω τους μαθητάς διατρέφων
 

Attachments

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#7
1.Σήμερον ο Ιούδας παραποιείται θεοσέβειαν
2.Δόξα...Και νύν...Δεδοξασμένα περί σου
3.Σήμερον έλεγεν ο κτίστης ουρανού και γης
4.Σήμερον γρηγορεί ο Ιούδας
6.Κύριε επί το πάθος
7.Τοις συλλαβούσι σε παρανόμοις
8.Δόξα ...Και νυν...Ως πύλην ουράνιον
 

Attachments

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#8
1. Σταυρωθήτω έκραζον
2. Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια
3. Τάδε λέγει Κύριος
4. Οι νομοθέται του Ισραήλ
5. To άθροισμα των Ιουδαίων
6. Μικράν φωνήν
7. Σήμερον κρεμάται
8. Ο Σταυρός σου Κύριε
9. Εξηγόρασας ημάς
 

Attachments

Χρήστος Τόλιας

α' ψάλτης ι.ν. Αγίου Γεωργίου Αγρινίου
#9
1.Τον ληστήν αυθημερόν
2.Δύο και πονηρά εποίησεν
3.Εκαστον μέλος
4.Δόξα...Εξέδυσάν με...
5.Λαός δυσσεβής και παράνομος
6.Και νυν...Ήδη βάπτεται Ιακ. Ναυπλιώτου
7.Δόξα σοι Κύριε δόξα σοι
 

Attachments