Χριστός Εν Πόλει / Christos En Polei
Καταβασίες Προεορτίων Χριστουγέννων / Katabasiai of the forefeast of Christmas
These katavasiai exist in music manuscripts but they were never published in printed books and are not chanted anymore (except in few places).

Autograph manuscript of the Katavasiai by
Gregorios Protopsaltis [pdf, 1.8 Mb]
(offered by B. Zacharis)