Περί Βασιλείου Τάξεως της Σταυροπροσκυνήσεως / Royal Taxis of the Feast of Stavroproskenesis
Τυπικόν Σταυροπροσκυνήσεως (Θεοδώρου Αγαλλιανού), Αγία Σοφία, 1437 / Typikon of Stavroproskynesis, Th. Agalianos, 1437
Το κείμενο / The text
Καταγεγραμμένο από τον Άγγελο Βουδούρη στο βιβλίο του "Τυπικόν" (σελ. 429) [pdf, 2.96 Mb]. Ολόκληρο το βιβλίο θα είναι σύντομα διαθέσιμο από το avoudouris.com.
Αποσπάσματα / Excerpts
"Μετά την απόλυσιν του Μεγάλου Εσπερινού, ψαλλομένης της Λιτής...διέρχεται η πομπή... προς του εν τοις ανακτόροις θησαυροφυλακίου ... επανακάμπτούσης ουν της πομπής εις τον ναόν... γίνεται η απόλυσις της παννυχίδος."
"Εί βουλεται ο βασιλεύς ψάλλει τας καταβασίας, τα μεγαλυνάρια και τα εξαποστειλάρια βοηθούντων των χορών και των κανοναρχών."
"Εις την είσοδον του βασιλέως εις τον ναόν οι χοροί και οι προυπαντώντες αυτόν ψάλλουσι το «Εις Πολλά Έτη Δέσποτα»
Είτα ο πολυχρονισμός του Πατριάρχου «του αγιωτάτου και σεβασμιωτάτου οικουμενικού πατριάρχου πολλά τα έτη».
"Εις την μεγάλην είσοδον ψαλλομένου υπό του αριστερού χορού του "Ως τον βασιλέα" ...εξέρχονται της αριστεράς πύλης... και με το "Πάντων ημών" προσέρχονται πρό της ωραίας πύλης. Ο Πατριάρχης λαμβάνων τα τίμια δώρα μνημονεύει..."
"Κατά την Θείαν Λειτουργίαν λέγει ο βασιλεύς το Σύμβολον της Πίστεως και την Κυριακήν Προσευχήν παρακολουθούντος τουτου επι λέξει και του λαού"
"Εις το "τα Σά εκ των Σών" ο βασιλεύς κατερχόμενος του θρόνου ψάλλει μετα των χορών "Σέ υμνούμεν, σέ ευλογούμεν".
"Μετά την απόλυσην της λειτουργίας ψαλλομένου υπό των χορών του δοξαστικού της Λιτής, ο τίμιος σταυρός ... μεταφέρεται ... εις το ναύδριον του θησαυροφυλακίου."