Νικόλαος Γεωργίτα / Nicolae Gheorghita
Αναπληρωτής Καθηγητής του Εθνικού Μουσικού Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου / Assistant Professor of the National University of Music, Bucharest

(The front cover of the book, click for original size)
Books / Βιβλιογραφία
Τα παρακάτω είναι μετάφραση περίληψης του Costin Moisil.
"Τα Κοινωνικά των Κυριακών κατά την μεταβυζαντινή περίοδο (1453-1821). Λειτουργία και Μουσική."
Nicolae Gheorghita, ISBN 978-973-42-0467-0, έκδοση Editura Musicala, Βουκουρέστι, 2007

Αυτή είναι η διδακτορική διατριβή του Νicolae Gheorghita.

Το βιβλίο είναι γραμμένο στη Ρουμανική, όμως οι μισές σελίδες είναι χρήσιμες και για όσους δεν διαβάζουν Ρουμανικά. Το βιβλίο περιέχει:

The summary below was compiled by Costin Moisil.
"The Sunday Koinonikon during the Post-Byzantine Era (1453-1821). Liturgy and Music."
Nicolae Gheorghita, ISBN 978-973-42-0467-0, published by Editura Musicala, Bucharest, 2007

This is the doctoral thesis of Nicolae Gheorghita.

The book is written in Romanian but half of the pages can be useful to people that don't read this language too:

Παραδείγματα από το βιβλίο / Sample pages

(click for original size)

(click for original size)