Εργαστήρι Ψαλτικής / Ergasteri Psaltikis
Αθανάσιος Παιβανάς / Athanasios Paivanas
An Athens-based choir directed by protopsaltis Athanasios Paivanas, student of Thrasyvoulos Stanitsas Protopsaltis.


The choir has released their first CD called "Asmatikon". To order it contact Mr Paivanas [email]
The homepage of the choir is with biographical info and sound examples and photos [html]

Another tribute at orthros.org

Recordings

Asmatikon by Petros Bereketis (from CD "Asmatikon")
[mp3,1.2 Mb]
(kindly provided by A. Paivanas)

The following recordings of the choir are from orthros.org


Selection from the Antiphons of Holy Friday matins
Ἐπιλογὴ ἀπὸ ἀντίφωνα τῆς ἀκολουθίας τῶν παθῶν
[mp3]

"Kyrie Anavenontos Sou en to Stavro" , Doxastikon of Holy Friday Matins
«Κύριε ἀναβαίνοντός Σου ἐν τῷ σταυρῷ», Ἦχος πλ. Δ΄, Δοξαστικὸν Ἀποστίχων ἀκολουθίας Ἁγίων Παθῶν
[mp3]

Geusasthe kai idete, Koinonikon of the Presanctified Liturgy
«Γεύσασθε» (Κοινωνικὸν Λειτουργίας Προηξιασμένων), Ἰωάννου Κλαδὰτονισθὲν ὑπὸ Θρ.Στανίτσα
[mp3]

Meth'emon o Theos
Μεθ’ ὑμῶν ὁΘεὸς, Ἦχος Πλάγιος Β ΄
[mp3]

Apolytikia of Katanyktikoi Vespers (in Great Lent)
Ἀπολυτίκια Κατανυκτικοῦ Ἐσπερινοὺ
[mp3]

Kekragarion of Iakovos Protopsaltis, First Mode
Κεκραγάριο Ἀργὸ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, Ἦχος Α΄
[mp3]

Panagia Despoina (by Th. Stanitsas)
Παναγία Δέσποινα, Ἦχος Πλάγιος Β ΄, Θρασυβούλου Στανίτσα
[mp3]

Theotoke Parthene (by D. Paikopoulos)
Θεοτόκε Παρθένε, Ἦχος Πλάγιος Δ΄, Δημοσθένους Παϊκοπούλου
[mp3]

Prokatharomen Eautous, Lenten Doxastikon (by Th. Stanitsas)
Προκαθάρωμεν ἑαυτοὺς, Ἦχος Α΄ , Θρασυβούλου Στανίτσα
[mp3]