Ψαλτικά Βιβλία από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Ανέμη / Psaltic Books from Anemi Digital Library
Ένας θησαυρός στο διαδίκτυο / A treasure on-line
Τα πιό κάτω βιβλία είναι διαθέσιμα από την ψηφιακή βιβλιοθήκη "Ανέμη" του Πανεπιστημίου Κρήτης [html]. Η δημοσίευση (δωρεάν) ενός μεγάλου αριθμού ιστορικών δυσεύρετων εκδόσεων από το 15ο έως τον 20ο αιώνα είναι μια προσφορά ιστορικής αξίας γενικότερα και για την Ψαλτική τέχνη ειδικά.

Τα βιβλία προσφέρονται σελίδα-σελίδα και όχι ολόκληρα για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων και πιθανώς υπερφόρτωσης του δικτυακού τόπου.

The following books have been made available from Anemi digital library of the University of Crete [html]. The publication of a great number of rare out of print editions from the 15th to the 20th centuries is a deed of historical significance in general and for the Psaltic Art in particular.

The books are offered one page at a time and not as whole books for copyright and possibly also server bandwidth reasons.

Μουσικά Βιβλία / Music Books
Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου, έκδοση Πέτρου Εφεσίου, Βουκουρέστι, 1820
Doxastarion of Petros Peloponnesios, published by Petros Ephesios, Bucharest, 1820
[html]
Ευτέρπη, Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος/Θεοδώρου Φωκαέως, Κωνσταντινούπολη, 1830
Euterpe, Chourmouzios Chartophylax/Theodoros Phokaeus, Constantinople, 1830
[html]
Συλλογή Ιδιομέλων, Μανουήλ Πρωτοψάλτου/Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Κωνσταντινούπολη, 1831
Idiomela Collection, Manouel Protopsaltis/Chourmouzios Chartophylax, Constantinople, 1831
[html]
Αναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου, έκδοση Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Κωνσταντινούπολη, 1832
Anastasimatarion of Petros Peloponnesios, published by Chourmouzios Chartophylax, Constantinople, 1832
[html]
Ταμείον Ανθολογίας, Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, Κωνσταντινούπολη, 1834
Tameion Anthologias, Gregorios Protopsaltis, Constantinople, 1834
[html]
Καλοφωνικόν Ειρμολόγιον, Εξήγηση Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, έκδοση Θεοδώρου Φωκαέως, Κωνσταντινούπολη, 1835
Kalophonikon Heirmologion, Transcribed by Greogios Protopsaltis, published by Theodore Phokaeus, Constantinople, 1835
[html]
Σύνοψις Καλοφωνικών Ειρμών, Δίχρωμη Έκδοση, Ιωάννου Λαμπαδαρίου, Κωνσταντινούπολη, 1842
Synopsis of Kalophonic Heirmoi, Bicolour edition, Ioannis Lambadarios, Constantinople, 1842
[html]
Μουσική Πανδέκτη, Στεφάνου Δομεστίκου/Ιωάννου Λαμπαδαρίου, Κωνσταντινούπολη, 1850-51
Mousike Pandekte, Stephanos Domestikos/Ioannis Lambadarios, Constantinople, 1850-51
[html]
Απάνθισμα Τουρκικών Ασμάτων, Ιωάννου Κέϊβελη, Κωνσταντινούπολη, 1856
Apanthisma of Turkish Songs, Ioannis Keivelis, Constantinople, 1856
[html]
Αναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου, γραφή Γεωργίου Λεσβίου, Αθήνα, 1865
Anastasimatarion of Petros Peloponnesios, in the notation of Georgios Lesvios, Athens, 1865
[html]
Μουσική Βιβλιοθήκη, Πέτρου Πελοποννησίου και άλλων, Κωνσταντινούπολη 1868
Mousike Bibliotheke, Collection of the works of Petros Peloponnesios and other classical pieces, Constantinople, 1868
[html]
Μουσικόν Απάνθισμα, Ιωάννου Κέϊβελη, Κωνσταντινούπολη, 1872
Mousikon Apanthisma, Ioannis Keivelis, Constantinople, 1872
[html]
Ποιμενικός Αυλός, Κοσμάς Μαδυτινός, Αθήνα, 1897
Poimenikos Aulos, Kosmas Madytinos, Athens, 1897
[html]
Λειτουργικά Βιβλία / Liturgical Books
Τυπικόν, Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης, Κωνσταντινούπολη, 1838
Typikon, Konstantinos Protopsaltis, Constantinople, 1838
[html]
Άλλα βιβλία / Other Books
Θεωρητικόν, Χρυσάνθου εκ Μαδύτων, Τεργέστη, 1832
Theoretikon, Chrysanthos of Madytos, Trieste, 1832
[html]
Τέταρτος Θρίαμβος του Λεσβίου Συστήματος, Γεώργιος Λέσβιος, Αθήνα, 1848
Fourth Triumph of the Lesvian Musical System, Georgios Lesvios, Athens, 1848
[html]
Θεωρητικόν, Μαργαρίτης Δροβιανίτης, Κωνσταντινούπολη, 1851
Theoretikon, Margaritis Drovianitis, Constantinople, 1851
[html]
Θεωρητικόν, Παναγιώτης Αγαθοκλής, Αθήνα, 1855
Theoretikon, Panagiotis Agathoklis, Athens, 1855
[html]
Λόγος Περί Μουσικής, π. Ναθαναήλ Ιωάννου, Ερμούπολη, 1858
Essay On Music, Fr. Nathaniel Ioannou, Ermoupolis, 1858
[html]
Μουσική Ερμηνεία Μεταβολών, Γεωργίου Ιωαννίτου, Ιωάννινα, 1871
Musical Explanation of Modulations, Georgios Ioannitis, Ioannina, 1871
[html]
Κρηπίς, Θεοδώρου Φωκαέως, Αθήνα, 1872
Krepis, Thodore Phokaeus, Athens, 1872
[html]
Συμβολαί εις την Ιστορία της Παρ΄Ημίν Εκκλησιαστικής Μουσικής, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Αθήνα, 1890
Contributions to the History of Our Ecclesiastical Music, Georgios Papadopoulos, Athens, 1890
[html]
Εξηκονταετηρίς Γεωργίου Βιολάκη, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Κωνσταντινούπολη, 1900
Tribute for the 60-years of Georgios Violakis's psaltic career, Georgios Papadopoulos, Constantinople, 1900
[html]
Ιστορική Επισκόπησις της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Γεωργίου Παπαδόπουλου, Αθήνα, 1904
Historical Overview of Byzantine Ecclesiastical Music, Georgios Papadopoulos, Athens, 1904
[html]
Χρονικά του Πατριαρχικού Οίκου και του Ναού, Μανουήλ Γεδεών
Chronicles of the Patriarchal House and Church, Manuel Gedeon
[html]