29-30 Ἰουνίου

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
«Εἰς τὴν λειτουργίαν...τὰ ἀντίφωνα· Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ. Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου. Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν εὐπρέπειαν. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν ἀποστόλοις» θαυμαστὸς ψάλλοντάς σοι ἀλληλούια. «Δεῦτε ἀγαλλισασωμεθα τῷ Κυρίῳ· ἦχος δ’. Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι. Δόξα καὶ νῦν, τὸ κοντάκιον...Εἰς τὰς λ'...Εἰς τὴν λειτουργίαν ἡ ἀκολουθία πᾶσα ὡς χθές»

(τυπικὸ Μεσσήνης τοῦ ἔτους 1131 σσ. 162-163, χφφ. Vat. gr. 1877 τυπικὸ Μήλι τοῦ ἔτους 1292 φ. 156r-157r, Barb. gr. 359 τυπικὸν τῆς Bova τοῦ ἔτους 1552 φφ. 92v-93r, Vat. gr. 1609 τυπικὸ τοῦ ἔτους 1585 φφ. 103r-104r).
 
Last edited:

giorgosgoudi

Νέο μέλος
Ἀπό τήν παρατήρηση ὅμως τῆς ἀκολουθίας τῆς κοινῆς μνήμης των, ἡ ὁποία εἰσῆλθεν ἀπό τήν Ρώμην τόν ε΄ αἰ., πρῶτα στήν ΚΠολη καί κατά τούς μετέπειτα (ζ΄ καί η΄) σέ ὅλη τήν Ἀνατολή..

Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ὅμως μετά τήν εἰσαγωγή τῆς κοινῆς μνήμης ἀπό τή Ρώμη καί τήν ὑπό τοῦ Ἰουστινιανοῦ τῷ 519 μ.Χ. ἀνέγερσιν τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί κατάθεσιν τιμίων λειψάνων, ἑορτάζει ἀπό κοινοῦ αὐτούς (σέ κώδικες ἡ ᾀσματική ἀκολουθία καί παννυχίς).

Μεταφέρω αυτά τα λόγια από άλλη σχετική συζήτηση, ελπίζοντας να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες για τη ιστορία του διήμερου αυτού εορτασμού των Αγίων Αποστόλων.

Πάντα μου φαινόταν παράξενο το γεγονός ότι η νηστεία ονομάζεται "των Αγίων Αποστόλων" αλλά τελειώνει την παραμονή, με τον εορτασμό των 2 κορυφαίων εξ αυτών, ενώ η επόμενη μέρα αντί να είναι η κύρια εορτή, μπορεί να μην εορτασθεί και καθόλου. Εντύπωση επίσης μου προξενεί η θέση της εορτής των Αγίων Αποστόλων την 30η, δηλαδή την καταληκτική ημέρα του μηνός, που ταιριάζει περισσότερο με κύρια ημέρα παρά με μεθέορτο και την εορτή των Πρωτοκορυφαίων να μοιάζει περισσότερο με παραμονή, παρά με κύρια ημέρα..
 

giorgosgoudi

Νέο μέλος
Η μία εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή καταλήγει στην Κυριακή των Αγίων Πάντων. Αντιστοιχούσε κάποτε αυτή η Κυριακή σε εορτή των Αποστόλων;

Γνωρίζουμε κάτι και για την επιλογή της ημερομηνίας 29/6 ως μέρα μνήμης των Πρωτοκορυφαίων; Προϋπήρχε της ανωτέρω διαμόρφωσης του Πεντηκοσταρίου;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
Ἑορτολογικὰ συνάξεως τῶν δώδεκα ἀποστόλων ἀπὸ τὸν π. Στέφανο Ἀλεξόπουλο.
 

Attachments

  • π. Σ. Ἀλεξοπούλου Ἀποστόλων ιβ' σύναξις.pdf
    3.6 MB · Views: 9
Last edited:
Top