29-12-2019 Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν, Ήχος Γ΄, Εωθ. ΣΤ΄ (Εσπερινός & Όρθρος)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#1
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 29-12-2019 Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν Ήχος Γ΄, Εωθ. ΣΤ΄ (Εσπερινός & Όρθρος)
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,
 

Attachments

Top