27-10-2019 Κυρ. ΙΘ΄ -Ζ΄Λουκά (Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία)

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτονται σε pdf & docx τα αρχεία ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ
της 27-10-2019 Εσπερινός & Ορθρος Ιθ΄ Κυριακής ( Ζ . Λουκά) Ηχος Β΄ Εωθ. Η΄
Σημειώνεται πως η παρούσα ανάρτηση γίνεται προσωρινά και δοκιμαστικά,
ενώ δεν έγινε έλεγχος ορθότητας και πληρότητας
Και βεβαίως συντάσσεται σύμφωνα με τα Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος,​
 

Attachments

Top