27. Ἀκολουθία Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου

nektar

νεοαρχάριος
#1
Συνημμένως ἡ πλήρης Ἀκολουθία γιὰ τὸν Ἅγιο Μάρτυρα Ἰάκωβο τὸν Πέρση –τί μαρτύρια ὑπέφερε γιὰ τὴν Πίστι ὁ ἄνθρωπος- ὡς συνετάχθη βάσει πολυμόχθου ἐργασίας ἐπὶ χειρογράφων φυλλάδων, γιὰ νὰ τὴν ψάλουμε σὲ ἀγρυπνία κανονικὴ «μὲ τὰ ὅλα της».

Μικρὸς Ἑσπερινὸς ἐδῶ.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο συντάσσομε, καὶ κατὰ τὴν ἄνωθεν παραχώρησιν, ψάλλομε, ὄντως μὲ τὴν καρδιὰ στραμμένη πρὸς ἄνω, τακτικῶς ἐπὶ πενταετίαν ἤδη στὶς κατανυκτικὲς ἀγρυπνίες στὸ ἐκκλησάκι τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ποὺ μὲ εὐλάβεια διοργανώνει ἡ Ἐταιρεία Παπαδιαμαντικῶν Σπουδῶν.

Ἡ πνευματικὴ κληρονομία τοῦ συγκεκριμένου ναϋδρίου εἶναι πολὺ βαρειά, προχωροῦμε δὲ κατανυκτικῶς μὲ αὐτὴ τὴν ἐπίγνωσι καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη καὶ ἐπίκλησι στὸν Λόγο καὶ τιμὴ στοὺς Ἁγίους Του, συνεχίζοντας τὴν ταπεινή μας (ἀπὸ πάσης ἀπόψεως) ἄμισθη (ἐσαεὶ) διακονία, μαζὶ μὲ τοὺς ἀγαθοὺς τακτικοὺς καὶ περιστασιακοὺς συνδρομητὲς τῶν ἀγρυπνιῶν, παρακαλοῦντες νὰ βαστάζουμε χωρὶς πολλὲς πτώσεις τὸ βάρος τῆς εὐθύνης· διότι ὁ μεγάλος θησαυρός, ἐκτὸς ἀπὸ ἀξία, ἔχει καὶ φόρτο πολύ.

Ἐκεῖ ἡ εὐαρέστησίς μας, ἐκεῖ ἡ ἀναψυχή, ἐκεῖ ἡ ἐπίσκεψις, ἐκεῖ ἡ στήριξις, ἐκεῖ ἡ ἐνδυνάμωσις. Παρακαλοῦμε πάντα γιὰ τὴν ἀποδοχή (Γέν. δ´ 4).

Κι ὡς ἐγράφη ὑπὸ τοῦ οὐρανοβάμονος πρὸς τὸν νεαρὸ Τιμόθεο, κι ἐμεῖς ἐπίτηδες διαβάζουμε στὸ μαρτυρικὸ ἀποστολικό, δὲν τὸ κάνουμε γιὰ ν᾿ ἀρέσουμε στὰ κατὰ κόσμον ἀφεντικά (Β´ Τιμ. β´ 4).

Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως ἀθλήσῃ.

Παιδί μου Τιμόθεε, νὰ ἐνδυναμώνεσαι μὲ τὴν χάρη ποὺ λαμβάνουμε ὅταν σχετιζόμαστε καὶ ἑνωνόμαστε μὲ τὸν Ἰησοῦ Χριστό. Καὶ ὅσα ἄκουσες ἀπὸ ἐμένα, νὰ τὰ ἐμπιστευτεῖς σὲ ἀνθρώπους πιστούς ποὺ θὰ τὰ σεβαστοῦν καὶ θὰ μποροῦν νὰ τὰ διδάξουν μὲ ἐγκυρότητα καὶ σ᾿ ἄλλους. Σὺ λοιπὸν κακοπάθησε σὰν καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ. Ὅταν κἄποιος ὑπηρετῇ ὡς στρατιώτης δὲν ἐμπλέκεται στὶς ὑποθέσεις καὶ μέριμνες τῆς ζωῆς ἴσα-ἴσα γιὰ ν᾿ ἀρέση στὸν κοσμικὸ ἐργοδότη του. Κι ἂν κἄποιος συμμετέχει σὲ ἀγωνίσματα, δὲν λαμβάνει βραβεῖο, ἂν ἀγωνισθῇ ἀντικανονικά.

Τὸ νοῦ μου νἄχω λοιπόν.

ΥΓ. μιὰ φωτογραφία χαμηλῆς ἀναλύσεως, χαμηλοῦ φωτισμοῦ, μὲ φελώνιον (22:20-23:25).
 

Attachments

Last edited:

Panagiotis

Γενικός συντονιστής
#2
Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ κ. Νεκτάριε.

Πληροφοριακά να αναφέρω ότι ακολουθία του αγίου περιλαμβάνεται στον τόμο Νοεμβρίου των Κυπρίων Μηναίων.

Επίσης μια παρατήρηση στο κείμενο της ακολουθίας: τα θεοτοκία μετά τα δοξαστικά χρήζουν αντικαταστάσεως δεδομένου ότι είναι προσόμοια (πλην εκείνου στη λιτή). Ιδιαιτέρως πρέπει να αντικατασταθεί το θεοτοκίον μετά το δοξαστικό των εσπερίων στιχηρών με το "Παρήλθεν η σκιά του νόμου".
 
Top