26. "παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ"

#1
Στὴν ἱστοσελίδα τοῦ π. Λέοντος διαβάζουμε στὸ δοξαστικὸν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου: "Χαίροις, ὁ καταργήσας τὰς ἐπινοίας τῶν παρανόμων, τῇ ἰσχὺϊ τῇ δοθείσῃ σοι, παρὰ τοῦ Θεοῦ". Στὴν Μουσικὴ Κυψέλη καὶ στὸ Δοξαστάριον τοῦ Πρίγγου διαβάζουμε "παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ". Ἔχει κάποιος τὸ μηναῖον τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας; Τί γράφει; Ποιό εἶναι τὸ σωστό;
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#3


«παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ»
(χφφ. Λειμῶνος 10 μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1419 φ. 350v, 94 ἀνθολόγιο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου τέλη ιε’-α’ ἥμισυ ιf’ αἰ. φ. 45r, Ἀνθολόγιον ἐκδ. 1617, 1776, Μηναῖον Ὀκτωβρίου ἐκδ. 1732, 1815, 1843, Πανθέκτη ἔκδ. 1817, Δοξαστάρια Ἰακώβου ἔκδ. 1836 καὶ Πέτρου ἔκδ. 1820.

«παρὰ τοῦ Θεοῦ»
(παλαιὸ μηναῖο ἐκδ. Φῶς).
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4
«παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ»
(χφφ. μηναῖα Σινὰ 638 ιγ’ αἰ. φ. 91v, Βritish Library Additional 24378 ιγ'-ιδ' αἰ. φ. 102r, Paris. gr. 265 στιχηράριο ιδ' αἰ. φ. 30v).
 
Top