25. Ἕτερα Ὑμνογραφικά Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#3
Ακολουθία συμπληρωματική της εορτής εδώ:
Πρόκειται γιά ἕτερα στιχηρά προσόμοια ἑσπερινοῦ κατά τό Ἦχος α΄. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος., καί γιά ἕτερον Κανόνα ἰαμβικόν κατά τό Ἦχος α΄. Ἔσωσε λαόν. Βάτον ἐν Σινᾷ, πυρπολουμένην πάλαι.

Βλέπω καί δύο ἕτερους κανόνες, Ἄρχων τῶν ἄνω Ταγμάτων φωτοειδής καί ἰαμβικόν Ἔστησ’ ἐρυθρόν, πανσθενὴς ῥόον πάλαι.
View attachment ΜΑΡΤΙΟΣ 25. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΥΟ.docx
Περί αὐτῶν α) ἐδῶ καί β) ἀναφορά ἐδῶ (πρβλ. ἐδῶ).

Ἐπίσης
View attachment ΜΑΡΤΙΟΣ 25. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΧΤΩ ΗΧΟΥΣ.docx

 
Last edited:
#5
:eek:Συμπληρωματική ακολουθία του Ευαγγελισμού;;;
Φυσικά!!Υπάρχουν τέτοιες συμπληρωματικές ακολουθίες και για άλλες γιορτές, όπως τής Υψώσεως τού Σταυρού, οι οποίες ψάλλονται σέ πανηγυρικές αγρυπνίες σέ μονές και κελλιά τού Αγίου Όρους,όπου τά εσπέρια ψάλλονται είς η' και οι ωδές των κανόνων εις ιδ'!
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#6
«Ἦχος α' πρὸς Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος ἡ πηγή.

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, ἀφ’ ὑψίστων χορῶν Γαβριὴλ ἀσώματος πρὸς τὴν Παρθένον ἁγνὴν σταλεὶς τρανώτατα ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, εὐλογημένη συλλήψει ἐκ Πνεύματος, διὸ καὶ ἐν γυναιξὶν ὑπερκειμένη ὑπάρχεις, κἀγώ σοι βοῶ· Κεχαριτωμένη, χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων»
(χφ. Σινὰ 607 τροπολόγιο θ'-ι' αἰ. φφ. 92v-93r μαζὶ μὲ ἄλλα δύο ὅμοια· πρβλ. χφφ. Σινὰ 609 μηναῖο Μαρτίου ιβ’ αἰ. φ. 97r, ἁγ. Σάβα 208 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 19r, Σινὰ 645 ἀνθολόγιο ιδ’ αἰ. φφ. 204r-205r, 696 ἀνθολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 209r-v, 671 ἀνθολόγιο ιδ’ αἰ. φφ. 91v-92r).


«Στιχηρὰ ἦχος α’. Αὐτόμελον.

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, ἀφ’ ὑψίστων χορῶν, Γαβριὴλ κατέρχεται, πρὸς τὴν παρθένον ἁγνὴν καὶ χαιρετίζει αὐτήν. Παρθένε χαῖρε σεμνή, ὁ γὰρ Θεός σου καὶ κτίστης καὶ Κύριος, ἐν σοὶ σκηνώσει σαρκί, διὸ καὶ κράζει σε κόρη ἀμίαντε. Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος ὁ π» αρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος
(χφ. Vat. gr. 1876 μηναῖο Μαρτίου ιβ’-ιγ’ αἰ. φφ. 99 καὶ 101).
Πράγματι ὁ χαιρετισμός «Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος» ἀνήκει στὸν Εὐαγγελισμό.Ἕτερα

«Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος, Γαβριὴλ ἐστάλη, οὐρανόθεν σήμερον, εἰς πόλιν τὴν Ναζαρὲτ πρὸς τὴν παρθένον ἁγνήν, βοῶν αὐτῇ μυστικῶς, χαροποιὰ καὶ φρικτὰ εὐαγγέλια, μηνύων ὑπερφυῶς, τὴν τοῦ Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς συγκατάβασιν. Κεχαριτωμένη χαῖρε μετά.

Ὤ τοῦ ἀποῤῥήτου θαύματος, ὁ Θεὸς καὶ Λόγος, τοῦ Πατρὸς συνάναρχος, ὑπάρχων καὶ συμφυὴς τῷ θείῳ Πνεύματι, βροτὸς υἱὸς γυναικός, ἥκει γενέσθαι δι’ ἄφατον ἔλεος, τὴν πρώτην λύων ἀράν, καὶ τὴν χαρὰν ἐγκαινίζων τῷ γένει ἡμῶν. Κεχαριτωμένη χαῖρε μετά σοῦ ὁ Κύριος»

(χφφ. Σινὰ 607 μηναῖα θ'-ι' αἰ. φφ. 93r, ἁγ. Σάβα 208 μηναῖα ιβ’ αἰ. φ. 19v).

Ἄλλα ὅμοια στιχηρὰ βλ. στὰ χφφ. Σινὰ 611 μηναῖο Μαρτίου ιδ’ αἰ. φ. 148r, 645 ἀνθολόγιο ιδ’ αἰ. φ. 193r-v.
 
Top