25. Γένεση τῆς ἑορτῆς

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Ἀπὸ τὸ 400 περίπου μέχρι τὸ 600 περίπου ἑορταζόταν λίγες μέρες πρὸ τῶν Χριστουγέννων ἤ τὴν Κυριακὴ πρὸ τῶν Χριστουγέννων

(Γ. Φίλια Οἱ θεομητορικὲς ἑορτὲς στὴ λατρεία τῆς ἐκκλησίας 2002 σσ. 92-99).Αὐτὸ παρατηρεῖται καὶ στὰ πρῶτα τροπάρια τῆς ἑορτῆς:1) Ἀπολυτίκιο: «...ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ υἱὸς τῆς παρθένου γίνεται...» (Χριστούγεννα).2) Τὸ κοντάκιο, «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς...», ὁ μετέπειτα ὀνομασθεὶς ἀκάθιστος ὕμνος (=κοντάκιο), ὑμνεῖ τὸν Εὐαγγελισμὸ καὶ τὰ Χριστούγεννα.
 
Top