24. Ἁγίας Θέκλης

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1


Δοξαστικὸ ἑσπερίων:

«Ἀθλητικοῖς παλαίσμασιν...Στεφάνου σύναθλε. Παῤῥησίας τυχοῦσα πρωτομάρτυς Χριστοῦ ἐν γυναιξὶ τοὺς πιστῶς ἐκτελοῦντας τὴν πανέορτον μνήμην σου ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ταῖς πρεσβεῖαις σου»

(χφφ. μηναῖα Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρίου Μ. Λαύρας Δ-23 ια’ αἰ. φ. 12v καὶ Λειμῶνος 10 τοῦ ἔτους 1419 φ. 158r).

 
Last edited:

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Τὸ κοντάκιο τῆς ἁγίας Θέκλας (24 Σεπτεμβρίου) δὲν εἶναι προσόμοιο τοῦ «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως...», ἀλλὰ ἰδιόμελο πλ. δ' ἤχου

(χφφ. Λειμῶνος 10 μηναῖα τοῦ ἔτους 1419 φ. 159v, Harley (Ὀξφόρδης) 5546 ΤΑΣ ιε' αἰ. φ. 38r καὶ Ὡρολόγιον ἔκδ. 1509).
 
Top