24. Απολυτίκιον και Κοντάκιον (προεόρτια)

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#1

Ἀπολυτίκιον

Ἐκ τοῦ Ὡρολογίου:
Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον. Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ προοίμια, μετὰ χαρμοσύνης προεορτάσωμεν· ἰδοὺ γὰρ Γαβριὴλ παραγίνεται, τῇ Παρθένῳ κομίζων τὰ εὐαγγέλια, καὶ φόβῳ ἅμα καὶ θαύματι· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.


Ἐκ τοῦ Μηναίου:

Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τά προοίμια, τήν πρoεόρτιον ᾆσαι προτρέπεται· ἰδού γάρ Γαβριήλ παραγίνεται, τῇ Παρθένῳ κομίζων τὸ Εὐαγγέλιον, καί πρὸς αὐτήν ἐκβοήσεται· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ.

(Ἄς συμπληρώσει ὁ π. Λέων)

Ἀναφορικά μέ τό Κοντάκιον:
Κοντάκιον Προεόρτιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.​
Ὁ μουσικός χωρισμός θά πρέπει νά εἶναι:

πελεύσει Πνεύματος τοῦ παναγίου,
τοῦ Πατρὸς τὸν σύνθρονον καὶ ὁμοούσιον,
φωνῇ τοῦ Ἀρχαγγέλου συνέλαβες,
Θεοκυῆτορ, Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις.​

Ὅπως στή παλαιά γραφή, βλ. ἐδῶ κι ἐδῶ.

 
Top