23-02-2020 Εσπερινός, Όρθρος & Θ. Λειτουργία Κυρ. ΙΖ΄ Λουκά (της Απόκρεω), Ηχος Γ΄, Εωθ. Γ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
#2
Επισυνάπτονται σε pdf & mel τα αρχεία
της 23-02-2020 Εσπερινός και Ορθρος Κυρ. Απόκρεω Ηχος Γ΄Εωθ. Γ΄
τα οποία έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
 

Attachments

Top