22. Κοντάκιο ἐπτὰ παίδων

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#1
Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς.Ὁ θαυμαστώσας ἐπὶ γῆς τοὺς ἁγίους σου

πρὸ τῆς δευτέρας σου φρικτῆς παρουσίας

τῇ παραδόξῳ ἐγέρσει τῶν παίδων Χριστὲ

ἔδειξας τὴν ἀνάστασιν τοῖς αὐτὴν ἀγνοοῦσιν,

ἄφθαρτα ἐνδύματα καὶ τὰ σώματα δείξας

καὶ βασιλέα ἔπεισας βοᾶν

ὄντως ὑπάρχει νεκρῶν ἡ ἀνάστασις.(χειρόγραφο Ξενοφῶντος 57, τυπικὸ τοῦ ἁγίου Σάβα ιε’ αἰῶνος, φ. 46r).

Μπορεῖ νὰ ψαλλεῖ καὶ ὡς κάθισμα.
 
Top