22. Ακολουθία Β' Οικουμενικής Συνόδου

Timos Prattas

Νέο μέλος
#1
Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Πάντα βλέπω στις Τυπικές Διατάξεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι, τη Κυριακή της Σαμαρείτιδος, υπάρχει σχετική ακολουθία των Πατέρων της Β' Οικουμενικής Συνόδου. Μία τέτοια μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας, και ούτε ένα απολυτίκιο δεν μπορώ να βρώ στο διαδίκτυο. Μήπως έχει κάποιος την ακολουθία (ή απλώς το απολυτίκιο) για την Κυριακή;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων, αδελφοί και πατέρες,

Τιμολέων
 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2

Ἐγώ ἀντιθέτω βλέπω στις Τυπικές Διατάξεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου ότι, τη Κυριακή της Σαμαρείτιδος, μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀρχιεπισκόπων καί Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως.
Γιά τή μνήμη της Β' Οικουμενικής Συνόδου τό βλέπεις στά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού δέν ἔχει σχέση ὅμως μέ τήν Κυριακή της Σαμαρείτιδος, ἀλλά τή φετινή σύμπτωση στίς 22 Μαΐου.
Στίς 22 Μαΐου, λοιπόν, ὅπως βλέπεις κι ἐδῶ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ἁγίας καὶ Οἰκουμενικῆς Δευτέρας Συνόδου, τῆς συγκροτηθείσης ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὸ ἔτος τπα΄ (381) τῆς καθελούσης τὸν Μακεδόνιον, λέγοντα μὴ εἶναι Θεὸν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.​
Ὅσο γιά ἀπολυτίκιο, κοντάκιο καί μεγαλυνάριο, εὔκολα βρῆκα [ἀπό ἐδῶ].

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῆς Δευτέρας Συνόδου ὑποφῆται καὶ σύνεδροι, ἑκατὸν πεντήκοντα θεῖοι Ἱεράρχαι μακάριοι, οἱ στόματι κηρύξαντες σοφῷ, τοῦ Πνεύματος τοῦ θείου τὴν ἰσχύν, πάσης βλάβης καὶ αἱρέσεως χαλεπῆς, λυτρώσασθε τοὺς ψάλλοντας· δόξα τῷ θαυμαστώσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ μεγαλύναντι, δόξα τῷ βεβαιοῦντι δι’ ὑμῶν, πιστῶν τὴν διάνοιαν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τοὺς ἐν τῇ πόλει τῇ λαμπρᾷ Κωνσταντίνου, ἐν τῇ Δευτέρᾳ συνελθόντας Συνόδῳ, πανευκλεεῖς Πατέρας εὐφημήσωμεν· οὗτοι Μακεδόνιον, τὸν δεινὸν γὰρ καθεῖλον, καὶ σὺν τούτῳ ἅπασαν, ἄλλην δύσφημον πλάνην, καὶ τοὺς πιστοὺς στηρίζουσιν ἀεί, Ὀρθοδοξίας, τοῖς θείοις διδάγμασι.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν Πατέρων θεῖος χορός, οἱ ἐν τῇ Συνόδῳ, τῇ Δευτέρᾳ θείᾳ ῥοπῇ, τῶν αἱρετιζόντων, φιμώσαντες τὸ στόμα, καὶ τῶν ὀρθῶν διγμάτων, χάριν ἐκλάμποντες.​


 

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#4

Μετά ἀπό 3 χρόνια καταλάβαμε ὅτι γιά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἡ μνήμη ὡρίζεται σταθερά «Τῇ πρώτῃ Κυριακῇ τοῦ μηνός Ἰουνίου». Ὁπότε παραπέμπω ἀπό ἐδῶ στό θέμα πού δημιουργήθηκε πρόπερσι μέ τήν ἀκολουθία καί ἐπανακινήθηκε πέρσι μέ τά μουσικά.

Αὐτό τό θέμα παραμένει (τό ὁποῖον ἔρχεται μέ ἀνακατεύθυνση ἀπό τό Πεντηκοστάριον).

 
Top