21-07-2024 Κυριακή Δ΄ Ματθαίου Ήχος Γ΄ Εωθ. Δ΄

Βασίλης Κιαμηλίδης

Βασίλης Κιαμηλίδης
Επισυνάπτω σε pdf και mel τα μουσικά κείμενα
της 21-07-2024 Εσπερινός & Όρθρος Δ΄ Κυριακής. Ηχος Γ΄ Εωθ. Δ΄
τα οποία και έκανα για τις προσωπικές μου ανάγκες κατά τα γνωστά.
Ενημερωτικά!!!!!!!!!!
Οι ακολουθίες σε pdf & mel Κυριακών Μεγ. εορτῶν & καθημερινών αναρτήθηκαν και
Εδώ Ιουνίου 2024, Εδώ Ιουλίου 2024
Εδώ Αυγούστου 2024 & Εδώ Σεπτεμβρίου
 

Attachments

 • 21-07-2024 Εσπερ. Δ΄Κυριακής Ηχος Γ΄Εωθ Δ.pdf
  1.9 MB · Views: 14
 • 21-07-2024 Ορθρος Δ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ Δ.pdf
  5.2 MB · Views: 166
 • 21-07-2024 Εσπερ. Δ΄Κυριακής Ηχος Γ΄Εωθ Δ.mel
  113.5 KB · Views: 1
 • 21-07-2024 Ορθρος Δ΄ Κυριακής Ηχος Γ΄ Εωθ Δ.mel
  215.2 KB · Views: 3
Τὰ αὐτὰ πού ἔκανα γιά τίς δικές μου ἀνάγκες, σέ pdf καί mel τά πεζά & μουσικά κείμενα, καὶ συντάσσω σύμφωνα μέ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ τελικές πρὸς παῦσιν καταλήξεις τῶν πεζῶν εἶναι μέ κόκκινο χρώμα.
Ὁ Ὄρθρος ἐπισυνάπτεται σέ δύο ἀρχεία :
α. μέ μικρά γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὶς Καταβασίες.
β. μέ μεγάλα γράμματα τίτλου τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον εἶναι μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ ἤχου, γιὰ νὰ ξεχωρίζει εὔκολα τὸ ἀρχεῖο αὐτὸ ἔχει:
Ι. περίγραμμα καὶ τὴν κεφαλίδα & τὸ ὑποσέλιδο μὲ κὀκκινο χρώμα.
ΙΙ. στὴν πρώτη σελίδα ὑπάρχει ὑπότιτλος ''ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον μετὰ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου ''.
 

Attachments

 • _21-07-2024 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου. Ἦχος γ΄.pdf
  1.5 MB · Views: 14
 • _21-07-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου. Ἦχος γ΄. Ἑωθ. δ΄.pdf
  3.7 MB · Views: 36
 • _21-07-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΗΧΟΣ Γ΄. ΕΩΘ. Δ΄.pdf
  3.7 MB · Views: 36
 • 21-07-2024 Θ.Λ. Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου. Ἦχος γ΄.pdf
  2.7 MB · Views: 62
 • _21-07-2024 Ἑσπερινὸς Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου. Ἦχος γ΄.mel
  548.1 KB · Views: 3
 • _21-07-2024 Ὄρθρος Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου. Ἦχος γ΄. Ἑωθ. δ΄.mel
  1.1 MB · Views: 3
 • _21-07-2024α ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΗΧΟΣ Γ΄. ΕΩΘ. Δ΄.mel
  1.3 MB · Views: 3
 • 21-07-2024 Θ.Λ. Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου. Ἦχος γ΄.mel
  684.2 KB · Views: 4
Back
Top